ทัวร์ เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง อินแขวน เทพทันใจ 17900 3วัน 2 คืน พม่า

จำนวนคนดู 132 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : เอก สไมล์ อีเมลล์ติดต่อ : Sm789@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

http://www.tourpamar.com       แนะนำ โปรแกรมทัวร์ทัวร์พม่า ราคาถูกคุณภาพดี ราคา 17,900 บาทรวมทุกอย่างจากกทม  ย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง เทพทันใจ วัดบารมี ราคารวมทุกอย่าง 17,900 บาท วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินมิงกาลาดงย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี มหาเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์มุเตา  ไจ้ทีโย พระธาตุอินทร์แขวน 04.30 น.นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง(ปัจจุบันสายการบินได้ย้ายมาที่ดอนเมือง) อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ 1 สายการบินแอร์เอเชีย ทีมงานสไมล์ไทยแผนกพม่าให้การต้อนรับ 07.20 ออกเดินออกเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดงย่างกุ้งโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD2751 ปัจจุบันมีสายการบินเมี่ยนม่าแอร์ที่เดินทางในเวลาใกล้เคียงกัน ทีมงานขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการเลือกใช้สายการบิน บางช่วงเวลาที่สายการบินใดเต็มทีมงานจะไปใช้บริการอีกสายการบินหนึ่งทันที การเขียนฟอร์มเพื่อเข้าเมือง สายการบินจะแจกแบบฟอร์มให้ก่อนเครื่องบินลงประมาณ 30 นาทีขอความกรุณาทุกท่านกรอกรายละเอียดด้วยตัวของท่านเองโดยมีทีมไกค์ไทยดูแลรับใช้ 08.00 น.เดินทางมาถึง สนามบินมิงกาลาดง ย่างกุ้ง สนามบินมิงกาลาดงเป็นสนามบินประจำกรุงย่างกุ้งที่ดีที่สุดในพม่าจากนั้นนำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเดินทางสู่ หงสาวดี เมืองหลวงเก่าของพม่านำณะชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังบุเรงนอง เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าบุเรงนองซึ่งเป็นกษัตริย์พม่าที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 พระองค์ ด้วยความเป็นกษัตริย์นักรบอันเป็นที่ปรากฏพระเกียรติเลื่องลือในยุคสมัยของพระองค์ อาณาจักรตองอูเข้มแข็งและแผ่ไพศาลอย่างมากโดยครอบคลุมอาณาตั้งแต่ลุ่มน้ำอิระวดีจนถึงลุ่มแม่น้ำโขง มีประเทศราชต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ หงสาวดี, ล้านช้าง, ไทยใหญ่, เขมร,ญวน, อยุธยา, เชียงใหม่ พระเจ้าบุเรงนองได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง พระราชวังบุเรงนองได้ถูกทำลายด้วยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอู ทิ้งให้พระราชวังแห่งนี้รกร้างลงเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษ 12.00 น.รับประทานอาหารกลางระหว่างการเดินทางที่หงสาวดี (มื้อที่ 2)  จากนั้นนำณะเข้าชมพระธาตุมุเตาหรือที่ชาวพม่าเรียกพระเจดีย์ชเวมอดอว์  นมัสการเพื่อวามเป็นศิริมงคลสมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ ชมสะพานข้ามแม่น้ำสะโตง  ถึง คิมปูนแค้มป์จากนั้นเดินทางสู่ยอดเขาไจ้เที่ยวโดยรถบรรทุก 6 ล้อและขึ้นเสลี่ยงเพื่อเดินทางต่อไปยังที่พัก(ที่พักบนพระธาตุอินแขวนมีแค่ 2 แห่งครับ หากทั้งสองแห่งเต็มเราสามารถพักที่เชิงเขาไจ้เที่ยวได้)นำณะท่านไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 19.00 น.รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่สอง  ยามเช้าที่พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการวัดพระไฝเลื่อน พระนอนชเวตาเลียว พระตาหวาน สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมการแสดงพื้นเมืองที่ภัตรารกาละเวก 06.00 น.นำคณะขึ้นไปไหว้พระธาตุยามเช้าพร้อมทำบุญใส่บาตร ชมทัศนียภาพยามเช้าและวิถีชีวิตของชาวพม่า 07.00 น.รับประทานอาหารเช้ากับบรรยากาศสบายๆ (มื้อที่ 4) เดินทางกลับเปลี่ยนนั่งรถบัสก่อนรับประทานอาหารกลางวันแแวะนมัสการ พระไฝเลื่อน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว บริเวณวัดมีเครื่องไม้ งานประดิษฐ์ฝีมือดีจำหน่าย เลือกช็อปปิ้ง ถ่ายรูปแบบจุใจ ตามอัธยาศัย 12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) จากนั้นเดินทางกลับย่างกุ้งแวะนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระตาหวานและเมื่อเข้าสู่เมืองย่างกุ้งนำคณะนมัสพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารการะเวก (มื้อที่ 6) จากนั้นเข้าพักที่โรงแรมยูซาน่าหรือเมียนม่าไลน์ วันที่สาม  นครย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ วัดพระหินอ่อน ชมช้างเผือก ช็อปปิ้งตลาดสก๊อต   06.00 น. รับประทานอาหารที่โรงแรม(มื้อที่ 7) จากนั้นนำคณะนมัสการพระเจดีย์โบดาทาวน์ นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปทองคำจากนั้นนำท่านสักการะ เทพทันใจ เทพผู้ประทานพรให้กับผู้คนที่หวังในสิ่งใดหากได้มาขอกับท่านมักได้สิ่งที่ต้องการ จากนั้นนำท่านท่านนมัสการ เทพกระซิบ การขอพรต้องกระซิบห้ามคนอื่นได้ยิน  จากนั้นนำท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่าที่ วัดพระหินอ่อน และนำท่านชม ช้างเผือก  12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) จากนั้นช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดสก๊อต สามารถซื้อสินค้าของที่ระลึกได้ที่นี่มีสินค้าทุกประเภทราคาถูก จากนั้นเดินทางสู่สนามบินมิงกลาดง 17.45 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD2754 19.40 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ อัตรานี้รวม ค่าเครื่องบินแอร์เอเซียหรือเมี่ยนม่าไป-กลับ ค่ารถท้องถิ่น ค่าอาหารในรายการ ค่าที่พัก 2 คืน ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ค่าประกันอุบัติเหตุ  อัตราค่าบริการ ท่านละ

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น