สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

จำนวนคนดู 5492 แสดงความคิดเห็น 1
ลงประกาศโดย : วณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล อีเมลล์ติดต่อ : Mr.wanit@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

สรุปหลักกฎหมายเป็นข้อๆ เรียงตามมาตรา ง่ายต่อการจดจำ เหมาะสำหรับตอบข้อสอบปรนัยและผู้มีเวลาน้อยหรือใช้ทำงาน   1. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                                              ราคา 120 บาท 2. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                           ราคา 100 บาท 3. สรุปหลักระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                               ราคา 100 บาท 4. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                 ราคา 120 บาท 5. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                         ราคา 100 บาท 6. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ราคา 100 บาท 7. ประมวลกฎหมายอาญาย่อหลักประกอบตัวบทสำคัญ พร้อมฎีกา                                          ราคา 130 บาท 8. สรุปหลักกฎหมาย ป.วิ.อ.ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจพร้อมฎีกา                                                       ราคา 150 บาท 9. สรุปหลักพยานหลักฐานตาม ป.วิ.อ. พร้อมฎีกา                                                                        ราคา 100 บาท 10. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                           ราคา 120 บาท 11. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                 ราคา 100 บาท 12. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535                                     ราคา 150 บาท 13. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 ราคา 100 บาท   วณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล  นบ.นบท. 083-7766420  02-6170783 (แฟลตตำรวจลือชา)

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น