หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน โปรเจค Project โปรเจคนักศึกษา พร้อมเอกสาร ในการนำเสนอ และเอกสารในการทำตั้งแต่ คำนำ จนถึง ผนวก

จำนวนคนดู 2599 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : ต้อม อีเมลล์ติดต่อ : ton_project@hotmail.co.th
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ


หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน โปรเจค Project โปรเจคนักศึกษา พร้อมเอกสาร ในการนำเสนอ และเอกสารในการทำตั้งแต่ คำนำ จนถึง ผนวก
เรื่องละ 100 บาท พิเศษ สั่งพร้อมกัน  5 เรื่อง ฟรีอีก 1 เรือง
 วิธีการสั่ง:
      ให้เลือกหัวเรื่องโปรเจค โครงงานที่ต้อง  พร้อมอีเมลที่จะให้ส่งงานให้
และหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งมาที่  ton_project@hotmail.co.th
    ต้อม 0809478941
    
-โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียบรถ
-โปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไขแฟ้มเอกสาร
-โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่บนระบบเครือข่าย
-โปรแกรมจำลองระบบเครือข่ายโดยใช้การประมวลผลแบบขนาน
-โปรแกรมคำนวณยาสำหรับเด็กบนเครื่องพีดีเอ
-ปากกาวัดระยะทางแผนที่
-ซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านขายยา
-ซอฟต์แวร์จำลองเพื่อวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ และตรวจวัดความผิดปกติในเครือข่ายไร้สาย
-เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก
-เครื่องดักจับข้อมูลบนเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย
-คาราโอเกะแบบเรียลลิตี้
-ความน่าจะเป็นของการสูญเสียแพ็คเกจในแพ็คเกจสวิทซ์ความเร็วสูงที่ใช้หน่วยความจำร่วม
-การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับโปรแกรมกรองเมล์
-การส่งผ่านข้อมูลบนระบบเครือข่ายแบบ ad hoc
-การศึกษาประสิทธิภาพของ CODECs ที่ใช้งานในเครือข่าย IPv6
-การวัดประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับ Server
-การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์
-การพัฒนาระบบการบริหารการฝึกอบรมของศูนย์ คอมพิวเตอร์ และการจัดการเขตพื้นที่ในการให้บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-การพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์บน FPGA
-การพัฒนาตัวช่วยประมวลผลข้อมูลบน FPGA โดยส่งผ่านข้อมูลแบบ DMA
-การปรับปรุงระบบด้วยเอพีทีแบบเพียร์ทูเพียร์
-การประเมินประสิทธิภาพของแผนควบคุมความผิดพลาดสำหรับระบบสื่อสารข้อมูล
-การ์ดแปลงสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล
- กล้องหมุนตามการเคลื่อนที่
- การควบคุม DC มอเตอร์
-การควบคุมแขนกลด้วยการเคลื่อนไหวของแขนมนุษย์
-การควบคุมแขนกลด้วยการเคลื่อนไหวของแขนมนุษย์2
-การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์ และอินเตอร์เนต
-การคำนวณหาค่าความต้านทาน Polarization ในคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย FPGA
-การจุดชนวนไทริสเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
-การใช้ DC MORTOR เป็น Load ของเครื่องกล
-การตรวจจับประกายไฟ
-การตรวจจับโลหะโดยหลักการทางแม่เหล็ก
-การทดสอบแรงดันกระแสตรงแรงสูง
-การประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลส์เพื่อการเกษตร
-การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีในย่านความถี่ต่ำ
-การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีในย่านความถี่สูง
-การประหยัดพลังงานในพัดลมแบบตั้งพื้น
-การปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของฉนวนแข็งที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
-การปรับปรุงแบบจำลองการส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง
-การป้องกันฟ้าผ่าเครื่องบินและเรือโดยใช้แบบจำลอง
-การแปลงผันไฟ DC เป็น AC (Inverter)
-การพัฒนา E-Learning E-Exam เทคโนโลยี Hard disk บริษัท Seagate
-การพัฒนาแขนกลขนาดเล็ก
-การพัฒนาแขนกลควบคุมด้วยกล้อง
-การพัฒนาเครื่องบำบัดควันพิษในไอเสียรถยนต์ ระยะที่ 2
-การพัฒนาโปรแกรมหาค่า Per Unit ของระบบไฟฟ้า
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สัญญาณไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์เพื่อใช้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามทางแยก และทางโค้ง
-การพัฒนามัลติมีเดียเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์กับบริษัทซีเกท เฟส 2
-การพัฒนามัลติมีเดียเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์บริษัทซีเกท
-การพัฒนาระบบแสดงผลโดยการหมุน LEDs
-การวัดความชื้นของดินเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมโดยวิธีวัดความจุไฟฟ้า
-การวัดแรงดันสูงกระแสตรงโดยใช้เทคนิคของ Trichel Pulse
-การวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของฉนวนแข็งโดยใช้การทดสอบในระนาบเอียง ด้วยแรงดันสูง AC และ DC
-การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้จากสายไฟฟ้าลัดวงจร
-การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค
-การศึกษาความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้าต่อการสร้างก๊าซโอโซน เพื่อใช้ในการบำบัดเชื้อจุลินทรีย์ในท่อนอ้อย
-การศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
-การศึกษาแบบจำลองโหลดเพื่อศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้า
-การศึกษาเพื่อตรวจสอบมังคุด โดยไม่ทำลายด้วยคลื่นความถี่สูง
-การศึกษาและการพัฒนาการทำงานของมือกล 5 นิ้ว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
-การศึกษาและพัฒนาการควบคุมมือเทียมด้วยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อผ่านไมโครคอนโทรเลอร์
-การศึกษาและพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับแก้เท้าตก
-การศึกษาและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปต้นแบบอัตโนมัติ
-การศึกษาและวิเคราะห์พัดลมไฟฟ้าตั้งพื้นที่เป็นสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
-การสร้างพัลล์สนามไฟฟ้า
-การสร้างพัลล์สนามไฟฟ้า_2
-การสร้างสนามไฟฟ้าแบบ พัลส์ เพาเวอร์
-การสร้างโอโซนโดยอาศัยการออกแบบอิเลกโตรดตัวนำแบบแปรงลวดหมุน
-การให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
-การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง
-การออกแบบกังหันลมความเร็วต่ำ
-การออกแบบคอนเวอร์เตอร์แบบครึ่งบริดจ์สำหรับขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
-การออกแบบเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อสกัดน้ำหอมดอกไม้ไทย
-การออกแบบตัวถอดรหัสแบบวิเทอบิด้วยภาษาวีเอชดีแอล
-การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
-การออกแบบระบบสัญญากันขโมยโดยใช้ FPGA
-การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคาร
-การออกแบบและสร้างเครื่องขยายเสียงสำหรับหูฟังที่มีการป้อนข้ามช่องแบบปรับค่าได้
-การออกแบบและสร้างตัวต้านทานไฟฟ้าแรงสูงค่าความเหนี่ยวนำต่ำ
-การออกแบบและสร้างวงจรชุคคอนเวอเตอร์ ขนาด 24 V, 75 W เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟดีซีแบบคงค่าแรงดัน
-การออกแบบและสร้างสวิทช์กำลังสูง
-การออกแบบวงจรขยายสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนต่ำในช่วงย่านความถี่เสียง
-การออกแบบวัสดุเคลือบลดการสะท้อนของแสงบนแผ่นแสงอาทิตย์
-การออกแบบสร้างอุปกรณ์นับจำนวนยาเม็ด
-เกมระบบภายในอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระเบิดนิวเคลียร์
-ขดลวดเทสลาแบบออดิโอ
-แขนกลควบคุมโดยระบบดิจิตอล
-คลังเก็บสินค้าอัตโนมัติ
-คอมพิวเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
-คอมพิวเตอร์ออสซิลโลสโคป
-เครือข่ายตัวตรวจจับแบบไร้สาย
-เครื่อง CNC ขนาดเล็ก
-เครื่องกำเนิดโคโรน่ากระแสตรง บวก กระแสสลับ
-เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสน้ำ
-เครื่องเก็บข้อมูลสำหรับใช้ใน Instrument Lab
-เครื่องขยายแบบแยกส่วน
-เครื่องขยายสำหรับหูฟังชนิดพกพาได้
-เครื่องขยายเสียงคลาส D
-เครื่องขยายเสียงคลาส ดี
-เครื่องควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องนอน
-เครื่องควบแน่นพลาสติก
-เครื่องจำหน่ายกาแฟอัตโนมัติ
-เครื่องฉายภาพโดยใช้เลเซอร์
-เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
-เครื่องชาร์จแบตเตอรีแบบโปรแกรมได้ด้วยไทริสเตอร์
-เครื่องตรวจความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
-เครื่องตรวจจับและติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุสำหรับกล้อง CCD (เฟส 1)
-เครื่องตรวจจับสัญญาณคลื่นย่านความถี่ 2.4 GHz
-เครื่องตรวจจับอัตราส่วนรอบและเฟสของหม้อแปลง
-เครื่องตรวจสอบธนบัตรไทยอัตโนมัติ
-เครื่องตรวจสอบสภาพสารเคลือบผิวท่อ
-เครื่องติดตามจุดการจ่ายกำลังสูงสุดของแผงเซลแสงอาทิตย์
-เครื่องเติมลมอัตโนมัติ
-เครื่องทดสอบการตอบสนองของมนุษย์
-เครื่องทดสอบค่าเมกะโอห์ม ขนาด 10
-เครื่องทำน้ำเย็นประหยัดพลังงาน
-เครื่องนับธนบัตร
-เครื่องนับฟ้าผ่า
-เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร
-เครื่องบรรจุสิ่งของในถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ
-เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานไฟฟ้า
-เครื่องป้องกันการขโมยรถจักรยานยนต์
-เครื่องปั๊มลมขนาดเล็กควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
-เครื่องปิ้งหมูแผ่นอัตโนมัติ
-เครื่องผ่าตัดโดยใช้ความถี่วิทยุ
-เครื่องพันขดลวด
-เครื่องมือวัดคลื่นไมโครเวฟที่รั่วไหลจากเตาอบไมโครเวฟ
-เครื่องมือวัดความชื้นในดินโดยวิธีกระแสไหลวน
-เครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้า
-เครื่องมือวัดชนิด Multimeter พื้นฐานสำหรับการทำปฏิบัติการทดลอง
-เครื่องมือวัดผลตอบสนองอิมพัลส์ทางเสียงโดยใช้สัญญาณรบกวนเทียม
-เครื่องมือวัดแสงแบบแสดงผลเป็นตัวเลข
-เครื่องแยกเมล็ดนุ่น ระยะที่ 2
-เครื่องรับธนบัตรเพื่อซื้อสินค้า
-เครื่องรับส่งวิทยุ FM ผ่านสายไฟฟ้า 220V
-เครื่องรับส่งวิทยุ เอเอ็มสเตอริโอ
-เครื่องรู้จำเสียงคอร์ดกีตาร์
-เครื่องวัด CONDUCTIVITY และอุณหภูมิ
-เครื่องวัดความชื้นภายในวัสดุก่อสร้าง
-เครื่องวัดความดังเสียงแบบแสดงผลเป็นตัวเลข
-เครื่องวัดความเร็วโดยใช้แสงกระพริบ
-เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์โดยใช้แสง
-เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง
-เครื่องวัดค่าสี
-เครื่องวัดคุณภาพแบตเตอรี่แสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์
-เครื่องวัดเพื่อสุขภาพติดตั้งบนจักรยาน
-เครื่องวัดระดับน้ำบ่อบาดาล ระยะที่ 3
-เครื่องวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค
-เครื่องสร้างสัญญาณรบกวนเทียม
-เครื่องเสียงระบบ 5.1 และ 3.1 ช่องสัญญาน
-เครื่องหยดสารละลายอัตโนมัติ
-เครื่องหันแผงรับพลังงานแสงแดดให้ติดตามตำแหน่งดวงอาทิตย์
-เครื่องให้ฮอร์โมนอีริธโธรพอยอิทินสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
-เครื่องอัลตร้าซาวน์ สำหรับทำกายภาพบำบัด
-เครื่องอ่านบัตรขนาดเล็ก
-เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็กชนิดมือถือ
-จอแสดงผลแอลอีดีควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
-จักรยานออกกำลังกายที่ปั่นไฟเข้าไฟฟ้าบ้าน 220 โวลท์
-ชุดตั้งเวลาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายช่องทาง
-ชุดทดลองเครื่องรับส่งสัญญาณแอนะลอก
-ชุดทดลองรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอล
-ชุดทดลองหาค่า Permeability และ Permittivity ของวัสดุ
-ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์พื้นฐาน
-ชุดสาธิตระบบควบคุมด้วย PLC
-ชุดแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นในสายส่ง
-ใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ผ่านระบบ Bluetooth
-ไซโคลคอนเวอเตอร์แบบ 3 เฟส

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น