แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

จำนวนคนดู 1371 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) อีเมลล์ติดต่อ : e-shop@bookpoint.co.th
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   
ราคา 185.00 บาท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
อ.บูรชัย ศิริมหาสาคร
ISBN : 974-439-080-8
BARCODE : 9789744390806
น้ำหนัก: 325 กรัม
หมวด : ชุดปฏิรูปการเรียนสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
หนังสือชุดปฏิรูปการเรียรรู้สู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หนังสือ สำหรับเล่มที่ท่านกำลังศึกษาอยู่นี้เป็นเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้เป็นศูยน์กลาง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือชุดนี้จะมีส่วนช่วยให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ บูรชัย  ศิริมหาสาคร
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ( IDEA )
กระทรวงศึกษาธิการ
บทที่ 1     หลักการเขียนแผนการจักการเรียนรู้     13
แผนการจัดการเรียนรู้ คือ อะไร 14
แผนการจัดการเรียนรู้กับแปลนบ้านของสถาปนิก     15
แผนการจัดการเรียนรู้กับแผนที่ของนักเดินทาง  16
ความสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ต่อวิชาชีพครู   16
มีหลักอย่างไร ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  17
บทที่ 2  การเขียนสาระสำคัญในการจัดการเรียนรู้ 25
 สาระสำคัญคืออะไร   26
 สาระสำคัญ (Concept) กับเนื้อหา (Content) แตกต่างกันอย่างไร   28
 สาระสำคัญมีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างไร    29
 สาระสำคัญมีกี่ประเภท    33
 สาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างไร    36
 การเขียนสาระสำคัญแบบ 3 ค.  39    
 มีวิธีอย่างไรในการเขียนสาระสำคัญให้ถูกต้อง 40
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา (สาระการเรียนรู้) และ สื่อ ในแผนการจัดการเรียนรู้  43 ตอนที่ 1     จุดประสงค์การเรียนรู้   45
จุดประสงค์การเรียนรู้มีความสำคัญอย่างไร     45
จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ อะไร  45
จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา 3 H   49
มีวิธีการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างไร     50
การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้  53
ทำไม ต้องเขียนจุดประสงค์นำทางเป็นเชิงพฤติกรรม  53
การใช้เพื่อเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้ง 3 พิสัย   55
การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องเขียนให้ครอบครุมทั้ง 3 พิสัยหรือไม่     57
การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องสอดคล้องกับเนื้อหาหรือไม่ 58
สรุปวิธีการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 59 ตอนที่ 2    เนื้อหาวิชา (สาระการเรียนรู้)  60
การเขียนเนื้อหา(สาระการเรียนรู้) ในแผนการจัดการเรียนรู้  60
การเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 61 ตอนที่ 3    สื่อการเรียนการสอน (สื่อการเรียนรู้) 62
สื่อการเรียนการสอน คือ อะไร  62
สื่อการเรียนการสอนมีกี่ประเภท    62
การจำแนกสื่อตาม " กรวยประสบการณ์ " มาใช้ในการสอนได้อย่างไร 63
จะนำ " กรวยประสบการณ์ " มาใช้ในการสอนได้อย่างไร     66
สื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์อย่าไร ต่อผู้เรียน     68
มีหลักการอย่างไร ในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน   69 ตอนที่ 4    ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆในแผนการจัดการเรียนรู้     70   บทที่ 4     การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ     77
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ 78
ทักษะกระบวนการ คือ อะไร    79
แผนการจัดการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการมีรูปแบบอย่างไร 83
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการจะข้ามขั้นตอน หรือสลับขั้นตอนกันได้หรือไม่   บทที่ 5    ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ สู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  89
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ คือ อะไร     90
เพราะเหตุใด ครูจึงใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้   91
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ อะไร   92
หลักการ 3 ของ Child center คือ อะไร  94
สรุปแนวคิด หลักการ 3 ของ Child center   95
ระบวนการ 4 ของ Child center คือ อะไร   96
ตัวอย่างการนำกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  99     บทที่ 6 จากยุทธศาสตร์การเรียนรู้ สู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  103
จากยุทธศาสตร์การเรียนรู้ สู่ยุทธวิธีในการสอน     105
กระบวนการสอน 6 ขั้นตอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   107
เพราะเหตุใด กระบวนการสอน 6 ขั้นตอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง    111
การบริหารเวลาในการจัดกิจกรรม ตามกระบวนการสอน 6 ขั้นตอน  115
ทำไม ไชลด์เซ็นเตอร์ จึงเป็นควายเซ็นเตอร์  117
การประเมินที่สอดคล้องกับแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   119
ตัวอย่างแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามทฤษฏี
การเรียนรู้วิธีเรียนของ David A. Kolb.  121
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  122   
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    124
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   125
- กลุ่มสาระความรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     126
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   127
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 128
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   130   บทที่ 7 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ตามทฤษฏีการเรียนรู้วิธีเรียน Learning How to Learn ของ Davi A.Kolb  131
สรุปหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้   134
แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง "ตัวเรา (ชื่อของฉัน)" ชั้น อ.3 135
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาไทย สาระที่ 4 หลัการใช้ภาษาเรื่อง " คำควบกล้ำ " ชั้นม.1-3  141
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 3
เรขาคณิต เรื่อง "รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสมมาตร" ชั้น ป.5 152
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 3
เรขาคณิต เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอก ชั้น ม.3    158
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ เรื่อง "แม่เหล็ก" ชั้น ป.3   165
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3   
สารและสมบัติของสาร เรื่อง "การแพร่ของสาร" ชั้น ม.1   172
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม เรื่อง "ศีลห้า" ชั้น ม.2    180
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว
การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทย และกีฬาสากล เรื่อง"การวิ่งที่ถูกต้อง" ชั้น ป.4    187
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 4
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและป้องกันโรค เรื่อง "สีผสมอาหารจากพืชธรรมชาติ" ชั้น ป.5   193
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนนศิลป์ เรื่อง "การวาดเขียนหุ่นนิ่ง" ชั้น ม.4     201
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เรื่อง "ลักษณะการรำเบื้องต้น" ชั้น ป.4   211
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว    
- งานประดิษฐ์ เรื่อง "การประดิษฐ์ของตกแต่ง" ชั้น ป.5-6    217
- งานบ้าน เรื่อง "การถนอมอาหาร" ชั้น ม.1-3     228
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียรรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- ภาษาอังกฤษ เรื่อง "คำทักทาย" (Greeting)" ชั้น ป.1 241
- ภาษาจีนกลาง เรื่อง "คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกาย" ชั้น ป.1  250
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ ตาม Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_view&cat_id=314&v1=&v2=&v3=&v4=&product_id=56   แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) : 083-988-3476
E-mail : e-shop@bookpoint.co.th   บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด 
100/64 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-591-6212
แผนกธุรกิจออนไลน์ : 083-988-3476   54 9789744390257 การจัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ราคา : 120.00 บาท นำเสนอวิธีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา, ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Procedures), ลักษณะและกระบวนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน, วิธีการเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับต่างๆ เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงานของหมวด/ฝ่าย/งาน, การเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับบุคคล (Work Instruction) ฯลฯ และแสดงคำอธิบายความสัมพันธ์ของมาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 55 9789744390219 บันไดสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ราคา : 120.00 บาท การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นความจำเป็นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 สถานศึกษาจำนวนมาก ได้ตื่นตัวที่จะดำเนินการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้มีคุณภาพตามาตรฐานที่กำหนด แต่ยังมีสถานศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง ที่ไม่มั่นใจว่า การบริหารจัดการหรือการพัฒนาโรงเรียนที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จะสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก หนังสือเล่มนี้ จึงได้นำเสนอลำดับขั้นตอนและวิธีการที่เป็นรูปธรรม ในการนำไปเป็นแนวทางบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักการของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 56 9789748541891 การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ราคา : 90.00 บาท เป็นหนังสือที่ชมรมศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา องค์กรที่ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนารสร้างานวิชาการของศึกษานิเทศกื ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาการศึกษาไปสู่คุณภาพและมาตราฐานการศึกษา จนได้รับการประกันคุณภาพการศึกษา ชมรมศึกษานิเทศน์ กรมสามัญศึกษาขอขอบคุณ ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุกสิก ผู้เขียน และผู้เกี่ยวข้องจะสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือนี้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 57 9789748541907 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ราคา : 90.00 บาท นำเสนอหลักการและแนวคิดพื้นฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management), รูปแบบการดำเนินงานบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดคุณภาพของโรงเรียน การสำรวจตนเอง การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan) หรือธรรมนูญสถานศึกษา (School Charter) ฯลฯ และหลักการบริหารโรงเรียนกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 58 9789744390417 การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ราคา : 265.00 บาท หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการเขียนโครงงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกนนมการเรียนรู้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้วางยุทธศาสตร์ กำกับ แนะนำการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  สำหรับครูอาจารย์ หนัสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และสำหรับผู้ปกครองแล้ว จะทำให้เข้าใจถึงแนวทางการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ ในเรื่องของ แนวคิดของกิจกรรมโครงงาน หัวข้อของโครงงาน หัวใจในการทำโครงงาน ขั้นตอนการทำโครงงาน การประเมินโครงงานและอื่นๆ 59 9789744390806 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ราคา : 185.00 บาท นำเสนอหลักการเขียนแผนสอน ความสำคัญของแผนการสอนต่อวิชาชีพครู การเขียนสาระสำคัญในแผนการสอน การเขียนสาระสำคัญแบบ 3 ค. วิธีการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง 3 นิสัย การเขียนเนื้อหาในแผนการสอน การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการสอน สื่อการเรียนการสอน การจำแนกสื่อตามกรวยประสบการณ์ของเอ็ดการ์เดล หลักการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ รูปแบบแผนการสอนที่เน้นกระบวนการยุทธศาสตร์การเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการและกระบวนการของ Child Center การประเมินผลสอดคล้องกับแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตัวอย่างแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามทฤษฎีการเรียนรู้วิธีเรียนของ David A.Kolb

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น