โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเพื่อชาวไทยครับ

จำนวนคนดู 6340 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : เรารักในหลวง อีเมลล์ติดต่อ : mamieawlovely@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนฯ 10 และนโยบายรัฐบาล เน้นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาสังคมเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา   นำ เศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางดำเนินงาน   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชี้นำแนวการดำรงอยู่  
และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ   บนทางสายกลางคือ ความพอประมาณ  
ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน   ภายใต้เงื่อนไข   ความรู้และคุณธรรม           สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางที่จะสร้างความอยู่รอดของสังคม และสอดคล้องกับแผนฯ๑๐   รวมทั้ง
นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้องค์กรประชาชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
การตัดสินใจทางการเมืองและการพัฒนาประเทศ   นอกจากนั้นแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการพัฒนาสังคมในทุกระดับอาชีพ   สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ทุกภาคส่วน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาสังคมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จนบังเกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระดับกลุ่มเป้าหมาย
ครอบครัวและชุมชน 2. เพื่อให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาสังคม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายดำเนินการ หมู่บ้านสันเจริญ   หมู่ที่ 6 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา   จังหวัดน่าน  
เป็นหมู่บ้านนำร่อง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะและรูปแบบการดำเนินงาน                
1. บูรณาการกับเบญจภาคีที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการเกิดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง
เกิดเข้าใจตนเอง ศักยภาพตนเองและชุมชน   ทุนทางสังคมในพื้นที่ ลึกซึ้งแก่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่กลุ่มเป้าหมายครอบครัว
ชุมชนคิดค้นและดำเนินการ          
4. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยหรือกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพตาม เศรษฐกิจพอเพียง
ตามข้อเสนอของชุมชนที่เกินขีดความสามารถดำเนินการเอง         
5. จัดการความรู้   เผยแพร่ความก้าวหน้าหรือรูปแบบ การส่งเสริมและพัฒนาสังคม
ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน วิธีการดำเนินงาน           1 ) ศึกษา ทำความเข้าใจ เศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบการดำเนินงานโครงการ           2 ) เตรียมผลักดันกิจกรรมการบริหารและ การติดตาม   ได้แก่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ของชุมชนเกี่ยวกับศักยภาพ   ทุนทางสังคม/ติดต่อประสานงาน/ประชุมใน-นอกสถานที่/
วางแผนปฏิบัติงานโครงการ/พบปะแลกเปลี่ยนชาวบ้าน/เผยแพร่ประชาสัมพันธ
์ต่อเนื่อง/ติดตามประเมินผลโครงการ           3 ) เตรียมองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน( เบญจภาคี)จัดประชุม   แต่งตั้งคณะทำงาน    
กำหนดแนวทางบูรณาการฯลฯ           4 ) เตรียมภาคประชาชน โดยการให้ความสำคัญต่อการศึกษาดูงานหมู่บ้านตัวอย่าง
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด/นอกจังหวัด              5 ) จัดเวทีสรุปบทเรียน จากการเตรียมความพร้อม( การไปดูงาน)ค้นศักยภาพเวที
แผนที่ทุนทางสังคมค้นหาแกนนำชุมชนที่พร้อมเดินตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงเตรียมวิทยากร
วิทยากรกระบวนการวิทยากรเนื้อหาเตรียมสถานที่              6 ) จัดเวทีทบทวนวิถีชุมชน และวิถีตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเข้าใจแก่น
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาหาทางออกร่วมกันวาดภาพความสุขบนความพอเพียงของชุมชนแกนนำ
ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย/ครอบครัว ตั้งสัจจะดำเนินชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง           7 ) จัดทำแผนชุมชน / ทบทวนแผนชุมชน ภายหลังการตกผลึกความเข้าใจแก่ปรัชญา           8 ) ส่ง ผู้พร้อมเป็นแกนนำ ชุมชนในการขับเคลื่อน เข้ารับการอบรมวิถีชีวิตพอเพียงของ
ศูนย์การเรียน รู้ปราชญ์ชาวบ้าน   หรือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในจังหวัด หรือจังหวัด
ใกล้เคียงปรับแนวคิดเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคนำมาอบรมขยายผล ถ่ายทอดการเรียนรู้สู่ประชาชน           9) สนับสนุนกิจกรรมที่ เอื้อ/สอดรับ เศรษฐกิจพอเพียง ในแผนชุมชน หรือการขยายผล
การถ่ายทอดความรู้ของแกนนำชุมชน           10) จัดเวทีทบทวนบทเรียน การดำเนินงานในรอบ๖เดือน ทบทวนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวชุมชนหลังผ่านกระบวนการเรียนรู้ในเข้าใจ เศรษฐกิจพอเพียงทบทวน
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่คิดค้นดำเนินการเองโดยกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว ชุมชนทบทวนการดำเนินกิจกรรมที่
ได้รับหนุนเสริมจากนอกชุมชนอะไรควรทำต่อ อะไรควรหยุด อะไรควรแก้ไข           11) สรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน จัดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จาก
กิจกรรมที่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง           12) ขยายผลการดำเนินงาน โดยส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ในหมู่บ้านเป้าหมายต่อเนื่อง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมู่บ้านอื่น           13) การดำเนินงาน ยึดระเบียบ พัสดุ ระเบียบการประชุมของส่วนราชการ ระเบียบการฝึกอบรม ผลผลิตและการจัดเก็บข้อมูล เชิงปริมาณ ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพตนเองตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง จัดเก็บข้อมูล :             - จำนวนประชากรในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง            - จำนวนครั้งภาคีเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ( ใช้บันทึกการจัดเวที/บันทึกการจัดประชุม) ตัวชี้วัด   : หมู่บ้านนำร่องที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตให้เป็นต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง จัดเก็บข้อมูล    :             - จำนวนหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านเป้าหมาย โดยบันทึกการประชุมหารือ             - จำนวนครั้งการจัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้/ทบทวนสรุปบทเรียน โดยการรายงาน              - จำนวนครั้งการอบรม/ พัฒนาแกนนำหมู่บ้าน   โดยการรายงาน   เชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต่ำกว่า 60 % จัดเก็บข้อมูล :           - การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคประชาชน   จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในแก่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ใช้หลักฐานจากรายการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ หรือด้านวัฒนธรรม ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนคิดและต้องการ               - การเพิ่มขึ้นขององค์กรชุมชน หมู่บ้านจากการเรียนรู้   จากรายงานการเพิ่มขึ้น   ของจำนวนองค์กร หลังกระบวนเรียนรู้ ตัวชี้วัด : มีหมู่บ้านนำร่องต้นแบบการเรียนรู้พัฒนาสังคมตาม เศรษฐกิจพอเพียง จัดเก็บข้อมูล :           - ภาพฝันความสุขของชุมชนบนความพอเพียง              - การ เกิดระบบช่วยเหลือกันเอง             - วิถีชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งทางสังคม การอนุรักษ์ การช่วยเหลือเกื้อกูล           - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความสุข ช่วยตัวเองและผู้อื่นได้ รวบรวมหลักฐานจากรายงานการจัดเวที ทบทวนบทเรียน   / จากรายงานการถอดบทเรียน/จากเอกสารการจัดการความรู้หมู่บ้านนำร่อง ผลที่คาดว่าได้รับ           - มีหมู่บ้านนำร่องเป็นตัวอย่างในการ พัฒนาสังคมตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง           - ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนิน ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมบังเกิดผลในการปรับเปลี่ยน วิถีชีวิตในระดับหนึ่ง

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น