ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพ่อหลวง

โครงการส่งเสริม พัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนฯ 10 นโยบายรัฐบาล เน้นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา นำ

เรื่องโดย: คุณ เรารักในหลวง email: mamiawlovely@hotmail.com เข้าดู: 1777 ครั้ง ตอบ: 3 ความเห็น update: 30/10/2010 20:56 หมวด : ให้เช่า ให้กู้ ให้ยืม

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพ่อหลวง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแผนฯ 10 และนโยบายรัฐบาล เน้นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาสังคมเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา   นำ เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินงาน   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชี้นำแนวการดำรงอยู่   และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ   บนทางสายกลางคือ ความพอประมาณ   ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน   ภายใต้เงื่อนไข   ความรู้และคุณธรรม
          สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่จะสร้างความอยู่รอดของสังคม และสอดคล้องกับแผนฯ๑๐   รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้องค์กรประชาชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมืองและการพัฒนาประเทศ   นอกจากนั้นแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาสังคมในทุกระดับอาชีพ   สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จนบังเกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระดับกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาสังคม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายดำเนินการ
หมู่บ้านสันเจริญ   หมู่ที่ 6 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา   จังหวัดน่าน   เป็นหมู่บ้านนำร่อง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงลักษณะและรูปแบบการดำเนินงาน                 1. บูรณาการกับเบญจภาคีที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน2. ส่งเสริมสนับสนุนการเกิดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง เกิดเข้าใจตนเอง ศักยภาพตนเองและชุมชน   ทุนทางสังคมในพื้นที่ ลึกซึ้งแก่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่กลุ่มเป้าหมายครอบครัวชุมชนคิดค้นและดำเนินการ           4. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยหรือกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพตาม เศรษฐกิจพอเพียงตามข้อเสนอของชุมชนที่เกินขีดความสามารถดำเนินการเอง          5. จัดการความรู้   เผยแพร่ความก้าวหน้าหรือรูปแบบ การส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน
วิธีการดำเนินงาน
          1 ) ศึกษา ทำความเข้าใจ เศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบการดำเนินงานโครงการ
          2 ) เตรียมผลักดันกิจกรรมการบริหารและ การติดตาม   ได้แก่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนเกี่ยวกับศักยภาพ   ทุนทางสังคม/ติดต่อประสานงาน/ประชุมใน-นอกสถานที่/วางแผนปฏิบัติงานโครงการ/พบปะแลกเปลี่ยนชาวบ้าน/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง/ติดตามประเมินผลโครงการ
          3 ) เตรียมองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน( เบญจภาคี)จัดประชุม   แต่งตั้งคณะทำงาน    กำหนดแนวทางบูรณาการฯลฯ
          4 ) เตรียมภาคประชาชน โดยการให้ความสำคัญต่อการศึกษาดูงานหมู่บ้านตัวอย่างด้านเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด/นอกจังหวัด   
          5 ) จัดเวทีสรุปบทเรียน จากการเตรียมความพร้อม( การไปดูงาน)ค้นศักยภาพเวทีแผนที่ทุนทางสังคมค้นหาแกนนำชุมชนที่พร้อมเดินตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงเตรียมวิทยากรวิทยากรกระบวนการวิทยากรเนื้อหาเตรียมสถานที่
             6 ) จัดเวทีทบทวนวิถีชุมชน และวิถีตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเข้าใจแก่นปัญหาและสาเหตุของปัญหาหาทางออกร่วมกันวาดภาพความสุขบนความพอเพียงของชุมชนแกนนำชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย/ครอบครัว ตั้งสัจจะดำเนินชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง
          7 ) จัดทำแผนชุมชน / ทบทวนแผนชุมชน ภายหลังการตกผลึกความเข้าใจแก่ปรัชญา
          8 ) ส่ง ผู้พร้อมเป็นแกนนำ ชุมชนในการขับเคลื่อน เข้ารับการอบรมวิถีชีวิตพอเพียงของศูนย์การเรียน รู้ปราชญ์ชาวบ้าน   หรือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียงปรับแนวคิดเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคนำมาอบรมขยายผล ถ่ายทอดการเรียนรู้สู่ประชาชน
          9) สนับสนุนกิจกรรมที่ เอื้อ/สอดรับ เศรษฐกิจพอเพียง ในแผนชุมชน หรือการขยายผลการถ่ายทอดความรู้ของแกนนำชุมชน
          10) จัดเวทีทบทวนบทเรียน การดำเนินงานในรอบ๖เดือน ทบทวนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวชุมชนหลังผ่านกระบวนการเรียนรู้ในเข้าใจ เศรษฐกิจพอเพียงทบทวนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่คิดค้นดำเนินการเองโดยกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว ชุมชนทบทวนการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับหนุนเสริมจากนอกชุมชนอะไรควรทำต่อ อะไรควรหยุด อะไรควรแก้ไข
          11) สรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน จัดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมที่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
          12) ขยายผลการดำเนินงาน โดยส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ในหมู่บ้านเป้าหมายต่อเนื่องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมู่บ้านอื่น
          13) การดำเนินงาน ยึดระเบียบ พัสดุ ระเบียบการประชุมของส่วนราชการ ระเบียบการฝึกอบรม
ผลผลิตและการจัดเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพตนเองตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง
จัดเก็บข้อมูล :
            - จำนวนประชากรในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
           - จำนวนครั้งภาคีเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
( ใช้บันทึกการจัดเวที/บันทึกการจัดประชุม)
ตัวชี้วัด   : หมู่บ้านนำร่องที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตให้เป็นต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง
จัดเก็บข้อมูล    :
            - จำนวนหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยบันทึกการประชุมหารือ
            - จำนวนครั้งการจัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้/ทบทวนสรุปบทเรียน โดยการรายงาน
             - จำนวนครั้งการอบรม/ พัฒนาแกนนำหมู่บ้าน   โดยการรายงาน
 
เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต่ำกว่า 60 %
จัดเก็บข้อมูล :
          - การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคประชาชน   จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในแก่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ใช้หลักฐานจากรายการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ หรือด้านวัฒนธรรม ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนคิดและต้องการ  
            - การเพิ่มขึ้นขององค์กรชุมชน หมู่บ้านจากการเรียนรู้   จากรายงานการเพิ่มขึ้น   ของจำนวนองค์กร หลังกระบวนเรียนรู้
ตัวชี้วัด : มีหมู่บ้านนำร่องต้นแบบการเรียนรู้พัฒนาสังคมตาม เศรษฐกิจพอเพียง
จัดเก็บข้อมูล :
          - ภาพฝันความสุขของชุมชนบนความพอเพียง   
          - การ เกิดระบบช่วยเหลือกันเอง  
          - วิถีชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งทางสังคม การอนุรักษ์ การช่วยเหลือเกื้อกูล
          - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความสุข ช่วยตัวเองและผู้อื่นได้
รวบรวมหลักฐานจากรายงานการจัดเวที ทบทวนบทเรียน   / จากรายงานการถอดบทเรียน/จากเอกสารการจัดการความรู้หมู่บ้านนำร่อง
ผลที่คาดว่าได้รับ
          - มีหมู่บ้านนำร่องเป็นตัวอย่างในการ พัฒนาสังคมตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง
          - ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนิน ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมบังเกิดผลในการปรับเปลี่ยน วิถีชีวิตในระดับหนึ่ง

ออกความเห็นกับ* ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพ่อหลวง
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]