สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

สรุปหลักกฎหมายเป็นข้อๆ เรียงตามมาตรา ง่ายต่อการจดจำ เหมาะสำหรับตอบข้อสอบปรนัย ผู้มีเวลาน้อย ใช้ทำงาน 1. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

เรื่องโดย: คุณ วณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล email: Mr.wanit@hotmail.com เข้าดู: 4856 ครั้ง ตอบ: 1 ความเห็น update: 18/10/2010 16:12 หมวด : ต้องการขาย

สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

สรุปหลักกฎหมายเป็นข้อๆ เรียงตามมาตรา ง่ายต่อการจดจำ
เหมาะสำหรับตอบข้อสอบปรนัยและผู้มีเวลาน้อยหรือใช้ทำงาน
 
1. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                                              ราคา 120 บาท
2. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                           ราคา 100 บาท
3. สรุปหลักระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                               ราคา 100 บาท
4. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                 ราคา 120 บาท
5. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                         ราคา 100 บาท
6. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ราคา 100 บาท
7. ประมวลกฎหมายอาญาย่อหลักประกอบตัวบทสำคัญ พร้อมฎีกา                                          ราคา 130 บาท
8. สรุปหลักกฎหมาย ป.วิ.อ.ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจพร้อมฎีกา                                                       ราคา 150 บาท
9. สรุปหลักพยานหลักฐานตาม ป.วิ.อ. พร้อมฎีกา                                                                        ราคา 100 บาท
10. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                           ราคา 120 บาท
11. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                 ราคา 100 บาท
12. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535                                     ราคา 150 บาท
13. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 ราคา 100 บาท
 
วณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล  นบ.นบท.
083-7766420  02-6170783 (แฟลตตำรวจลือชา)

ออกความเห็นกับ* สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]