ชาเขียวญี่ปุ่น itoen

หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 คณิตศาสตร์ สำนักพิมพ์ อจท.

เรื่องโดย: คุณ แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 1902 ครั้ง ตอบ: 7 ความเห็น update: 24/03/2011 17:23 หมวด : ให้เช่า ให้กู้ ให้ยืม

หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 คณิตศาสตร์ สำนักพิมพ์ อจท. - จาก Bookpoint.co.th 9786162030345 คณิตศาสตร์ อญ.51 ป.1 ราคา 958858649108036

หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 คณิตศาสตร์ (สำนักพิมพ์ อจท.)

หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51  คณิตศาสตร์ (สำนักพิมพ์ อจท.) - จาก Bookpoint.co.th

9786162030345 คณิตศาสตร์ (อญ.51) ป.1 ราคา 95
8858649108036 คณิตศาสตร์ (อญ.51) ป.1 (แบบฝึกหัด) ราคา 69
9786162030352 คณิตศาสตร์ (อญ.51) ป.4 ราคา 95
8858649108043 คณิตศาสตร์ (อญ.51) ป.4 (แบบฝึกหัด) ราคา 60
9786162030932 คณิตศาสตร์ (อญ.51) ม.1 เล่ม 1 ราคา 65
9786162030949 คณิตศาสตร์ (อญ.51) ม.1 เล่ม 2 ราคา 88

สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ โดยกดที่ Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_list&cat_id=757&v1=755&v2=757
TEL : 083-988-3476 / 02-591-6212

แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) : 083-988-3476
E-mail : e-shop@bookpoint.co.th
บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด 
100/64 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-591-6212
แผนกธุรกิจออนไลน์ : 083-988-3476
 
1
ราคา : 69.00 บาท
หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 สำหรับใช้มนการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาความรู้และปูพื้นฐานทางการเรียนคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์มากขึ้น  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้ ได้นำเสนอในรูปแบบที่ฝึกฝนผู้เรียนในด้านทักษะการคิดคำนวณ ด้านการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้านการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ด้านการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
2
ราคา : 60.00 บาท
หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 สำหรับใช้มนการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาความรู้และปูพื้นฐานทางการเรียนคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์มากขึ้น  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้ ได้นำเสนอในรูปแบบที่ฝึกฝนผู้เรียนในด้านทักษะการคิดคำนวณ ด้านการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้านการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ด้านการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศษสตร์ ป.4 เล่มนี้ ได้นำเสนอแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พศ.2551 และเป็นตัวเสริมให้ผู้เรียน สามารถเรียนได้บรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดี
3
ราคา : 95.00 บาท
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้น ป.1 ดดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด สืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 14 หน่วย แต่ละหน่วยจะประกอบด้วยหน่วยย่อย คือ 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 2.เนื้อหา 3.กิจกรรมฝึกฝนทักษะ หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ป.1 เล่มนี้ จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
4
ราคา : 95.00 บาท
หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตร ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและมีค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วย 15 หน่วยการเรีย แต่ละหน่วยประกอบด้วย 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย กำหนดระดับความรู่ ความสามารถของผู้เรียน ว่าเมื่อเรียนจบแล้วต้องบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดอะไรบ้าง  2.เนื้อหา ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  3.กิจกรรมฝึกทักษะ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะประจำหน่วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่อำนวยประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
5
ราคา : 88.00 บาท
6
ราคา : 65.00 บาท

ออกความเห็นกับ* หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 คณิตศาสตร์ (สำนักพิมพ์ อจท.)
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]
ออกแบบเว็บไซต์ Hosting หางาน แปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น