หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 คณิตศาสตร์ สำนักพิมพ์ อจท.

หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 คณิตศาสตร์ สำนักพิมพ์ อจท. - จาก Bookpoint.co.th 9786162030345 คณิตศาสตร์ อญ.51 ป.1 ราคา 958858649108036

เรื่องโดย: คุณ แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 1960 ครั้ง ตอบ: 7 ความเห็น update: 24/03/2011 17:23 หมวด : ให้เช่า ให้กู้ ให้ยืม

หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 คณิตศาสตร์ (สำนักพิมพ์ อจท.)

หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51  คณิตศาสตร์ (สำนักพิมพ์ อจท.) - จาก Bookpoint.co.th
9786162030345 คณิตศาสตร์ (อญ.51) ป.1 ราคา 958858649108036 คณิตศาสตร์ (อญ.51) ป.1 (แบบฝึกหัด) ราคา 699786162030352 คณิตศาสตร์ (อญ.51) ป.4 ราคา 958858649108043 คณิตศาสตร์ (อญ.51) ป.4 (แบบฝึกหัด) ราคา 609786162030932 คณิตศาสตร์ (อญ.51) ม.1 เล่ม 1 ราคา 659786162030949 คณิตศาสตร์ (อญ.51) ม.1 เล่ม 2 ราคา 88
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ โดยกดที่ Link ด้านล่างhttp://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_list&cat_id=757&v1=755&v2=757TEL : 083-988-3476 / 02-591-6212
แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) : 083-988-3476 E-mail : e-shop@bookpoint.co.th
บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด  100/64 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-591-6212แผนกธุรกิจออนไลน์ : 083-988-3476
 
1
ราคา : 69.00 บาท
หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 สำหรับใช้มนการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาความรู้และปูพื้นฐานทางการเรียนคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์มากขึ้น  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้ ได้นำเสนอในรูปแบบที่ฝึกฝนผู้เรียนในด้านทักษะการคิดคำนวณ ด้านการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้านการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ด้านการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
2
ราคา : 60.00 บาท
หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 สำหรับใช้มนการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาความรู้และปูพื้นฐานทางการเรียนคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์มากขึ้น  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้ ได้นำเสนอในรูปแบบที่ฝึกฝนผู้เรียนในด้านทักษะการคิดคำนวณ ด้านการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้านการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ด้านการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศษสตร์ ป.4 เล่มนี้ ได้นำเสนอแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พศ.2551 และเป็นตัวเสริมให้ผู้เรียน สามารถเรียนได้บรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดี
3
ราคา : 95.00 บาท
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้น ป.1 ดดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด สืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 14 หน่วย แต่ละหน่วยจะประกอบด้วยหน่วยย่อย คือ 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 2.เนื้อหา 3.กิจกรรมฝึกฝนทักษะ หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ป.1 เล่มนี้ จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
4
ราคา : 95.00 บาท
หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตร ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและมีค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วย 15 หน่วยการเรีย แต่ละหน่วยประกอบด้วย 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย กำหนดระดับความรู่ ความสามารถของผู้เรียน ว่าเมื่อเรียนจบแล้วต้องบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดอะไรบ้าง  2.เนื้อหา ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  3.กิจกรรมฝึกทักษะ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะประจำหน่วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่อำนวยประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
5
ราคา : 88.00 บาท
6
ราคา : 65.00 บาท

ออกความเห็นกับ* หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 คณิตศาสตร์ (สำนักพิมพ์ อจท.)
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]