หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 ภาษาไทย สำนักพิมพ์ อจท.

www.bookpoint.co.th : ร้านหนังสือออนไลน์ หนังสือเรียน คู่มือครู แผนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอหนังสือใหม่ประจำ หนังสือเรียน อญ.

เรื่องโดย: คุณ bookpoint email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 1422 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 28/02/2011 10:07 หมวด : ต้องการขาย

หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 ภาษาไทย (สำนักพิมพ์ อจท.)

www.bookpoint.co.th : ร้านหนังสือออนไลน์ จำหน่ายหนังสือเรียน คู่มือครูและแผนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอหนังสือใหม่ประจำวันนี้หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51  ภาษาไทย (สำนักพิมพ์ อจท.)
9786162030314 ภาษาไทย (อญ.51) วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1 ราคา 49.009786162030338 ภาษาไทย (อญ.51) วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4 ราคา 69.009786162030734 ภาษาไทย (อญ.51) วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 ราคา 60.009786162030789 ภาษาไทย (อญ.51) วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 ราคา 89.008858649108029 ภาษาไทย (อญ.51) หลักการใช้ภาษา ป.4 (แบบฝึก) ราคา 40.009786162030727 ภาษาไทย (อญ.51) หลักการใช้ภาษา ม.1  ราคา 60.009786162030772 ภาษาไทย (อญ.51) หลักการใช้ภาษา ม.4  ราคา 75.009786162030307 ภาษาไทย (อญ.51) หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1  ราคา 69.009786162030321 ภาษาไทย (อญ.51) หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4 ราคา 69.00
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ : แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก)http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_list&cat_id=756
บริการจัดส่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไป / ระบบจะแจ้งค่าจัดส่งให้ทราบโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการสั่งซื่อ ผ่านระบบ Online
http://www.bookpoint.co.thTEL : 083-988-3476 / 02-960-1799/ E-mail : e-shop@bookpoint.co.thบริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด อาคารบุ๊คพอยท์ เมืองทองธานี 497 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเหมายเลขโทรศัพท์ 02-960-1799,02-583-5425  โทรสารอัตโนมัติ  02-960-1795 
 
1
ราคา : 40.00 บาท
หนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4 เล่มนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4 และหนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4 เพื่อพัฒนาความรู้และปูเพื้นฐานทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้ดีขึ้น  นำเสนอรูปแบบที่จะฝึกฝนผู้เรียนในด้านทักษะการใช้ภาษา ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงความรู้ทางด้านภาษาไทยกับสาระอื่นๆ
2
ราคา : 60.00 บาท
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นี้ ทางคณะผู้เรียบเรียงแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 เล่ม คือ หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา ซึ่งจะครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2.การเจียน สาระที่ 3. การฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา และหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม  ครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 5 วรรณคดี และวรรณกรรม
3
ราคา : 75.00 บาท
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชั้นม.4 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 เล่ม ได้แก่หลักภาษาและการใช้ภาษา 1 เล่ม และวรรณคดีและวรรณกรรม 1 เล่ม สำหรับหลักภาษาและการใช้ภาษาเล่มนี้ มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในภาษาไทยกว้างข้างมากขึ้น มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความคิดที่แจ่มชัด และสามารถนำภาษาไปปรับใช้นชีวิตประจำวัน ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเรียนรู้ จดจำ ฝึกทำ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4
ราคา : 60.00 บาท
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 นี้ แบ่งออกเป็น 2 เล่ม คือ หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษา ครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่  4 หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม สำหรับหนังสือเรียนวรรณกรรมและวรรณคดีเล่มนี้ จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุตามตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดี
5
ราคา : 89.00 บาท
สำหรับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้ ทางคณะผู้เรียบเรียงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 เล่ม ได้แก่ หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา 1 เล่ม และหนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมอีก 1 เล่ม สำหรับหนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมเล่มนี้ มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าทางภาษาของไทบด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณค่าด้านต่างๆ ในวรรณคดีและวรรณกรรมจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การวิจารณ์ และเข้าถึงครรลองแห่งรสวรรณคดีและวรรณกรรม สามารถสังเคราะห์แนวคิดของกวี เรียนรู้วิถีไทย และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
6
ราคา : 69.00 บาท
ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 5 สาระย่อย คือ 1. การอ่าน 2.การเขียน 3.การฟัง การพูด การดู 4.หลักการใช้ภาษาทไทย 5.วรรณคดีและวรรณกรรม สำหรับหนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1 จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ ส่งเสริมด้านความรู้ภาษาไทย ประกอบไปด้วย 10 หน่วยการเรียน แต่ละหน่วยจะประกอบด้วย 1. เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย 2.แนวคิดสำคัญ 3.เนื้อหา 4.กิจกรรม ซึ่งจะแบ่งเป็นกิจกรรมนำสู่บทเรียน และกิจกรรมรวบยอด
7
ราคา : 69.00 บาท
ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จะประกอบด้วย 5 สาระย่อย คือ 1. การอ่าน 2. การเขียน 3.การฟัง การดูและการพูด  4. หลักการใช้ภาษาไทย 5.วรรณคดีและวรรณกรรม สำหรับหนังสือเรียน ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4 จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับกรอบการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางทุกประการ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หนังสือเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วย 8 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบด้วยหน่วยย่อยๆ คือ 1.เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย 2.แนวคิดสำคัญ 3. เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 4.กิจกรรม แบ่งเป็น กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน และกิจกรรมรวบยอด
8
ราคา : 49.00 บาท
ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 5 สาระย่อย คือ 1. การอ่าน 2.การเขียน 3.การฟัง การพูด การดู 4.หลักการใช้ภาษาทไทย 5.วรรณคดีและวรรณกรรม สำหรับหนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1 จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ ส่งเสริมด้านความรู้ภาษาไทย ประกอบไปด้วย 6 หน่วยการเรียน แต่ละหน่วยจะประกอบด้วย 1. เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย 2.แนวคิดสำคัญ 3.เนื้อหา 4.กิจกรรม ซึ่งจะแบ่งเป็นกิจกรรมนำสู่บทเรียน และกิจกรรมรวบยอด
9
ราคา : 69.00 บาท
ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จะประกอบด้วย 5 สาระย่อย คือ 1. การอ่าน 2. การเขียน 3.การฟัง การดูและการพูด  4. หลักการใช้ภาษาไทย 5.วรรณคดีและวรรณกรรม  สำหรับหนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4 ป.4 จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับกรอบการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางทุกประการ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หนังสือเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วย 8 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบด้วยหน่วยย่อยๆ คือ 1.เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย 2.แนวคิดสำคัญ 3. เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 4.กิจกรรม แบ่งเป็น กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน และกิจกรรมรวบยอด

ออกความเห็นกับ* หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 ภาษาไทย (สำนักพิมพ์ อจท.)
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]