หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 วิทยาศาสตร์ สำนักพิมพ์ อจท.

หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 วิทยาศาสตร์ สำนักพิมพ์ อจท. 9786162030970 วิทยาศาสตร์ อญ.51 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.4 - ม.6 ราคา 72.0 0994

เรื่องโดย: คุณ bookpoit.co.th email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 1280 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 28/02/2011 10:09 หมวด : ต้องการขาย

หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 วิทยาศาสตร์ (สำนักพิมพ์ อจท.)

หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51  วิทยาศาสตร์ (สำนักพิมพ์ อจท.)9786162030970 วิทยาศาสตร์ (อญ.51) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.4 - ม.6  ราคา 72.009786162030994 วิทยาศาสตร์ (อญ.51) ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4 - ม.6 ราคา 58.009786162030369 วิทยาศาสตร์ (อญ.51) ป.1  ราคา 52.009786162030376 วิทยาศาสตร์ (อญ.51) ป.4  ราคา 65.009786162030959 วิทยาศาสตร์ (อญ.51) ม.1 เล่ม 1  ราคา 65.009786162030963 วิทยาศาสตร์ (อญ.51) ม.1 เล่ม 2  ราคา 65.009786162030987 วิทยาศาสตร์ (อญ.51) สารและสมบัติของสาร ม.4-ม.6 ราคา 62.00
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ : แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก)http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_list&cat_id=758
บริการจัดส่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไป / ระบบจะแจ้งค่าจัดส่งให้ทราบโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการสั่งซื่อ ผ่านระบบ Online
http://www.bookpoint.co.thTEL : 083-988-3476 / 02-960-1799/ E-mail : e-shop@bookpoint.co.thบริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด อาคารบุ๊คพอยท์ เมืองทองธานี 497 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเหมายเลขโทรศัพท์ 02-960-1799,02-583-5425  โทรสารอัตโนมัติ  02-960-1795  
 
1
ราคา : 62.00 บาท
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน พศ.2551 วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 สารและสมบัติของสาร เล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนจะมีคุณลัษณะตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดไว้ ประกอบด้วยสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเนื้อหาสาระที่นักเรียนจะได้เรียน ประกอบด้วยเรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สารชีวโมเลกุล ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ โดยจะแบ่งเนื้อหาแยกออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ และภายในหน่วยก็จะแบ่งแยกย่อยเป็นเรื่องๆ  จัดเรียบเรียงเนื้อหาให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน ตรงประเด็นในสาระการเรียนรู้แกนกลาง และมีการแทรกกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ไว้ด้วย
2
ราคา : 65.00 บาท
สำหรับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชุดนี้ สาระภายในเล่มได้พัฒนามาจากหนังสือชุด New Understanding Science ของประเทศอังกฤษ โดยเรียบเรียงให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูราแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 เนื้อหาภายในเล่มจะเรียบเรียงไปตามสาระ แบ่งย่อยเป็นหน่วยการเรียนรู้ การนำเสนอ นอกจากเนื้อหาสาระแล้ว ก็จะมีกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์แทรกคั่นไว้ให้ และทุกท้ายหน่วยการเรียนรู้ จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาที่เป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง สำหรับ  วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ พลังงานความร้อน และบรรยากาศ
3
ราคา : 65.00 บาท
สำหรับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชุดนี้ สาระภายในเล่มได้พัฒนามาจากหนังสือชุด New Understanding Science ของประเทศอังกฤษ โดยเรียบเรียงให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูราแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 เนื้อหาภายในเล่มจะเรียบเรียงไปตามสาระ แบ่งย่อยเป็นหน่วยการเรียนรู้ การนำเสนอ นอกจากเนื้อหาสาระแล้ว ก็จะมีกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์แทรกคั่นไว้ให้ และทุกท้ายหน่วยการเรียนรู้ จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาที่เป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
4
ราคา : 72.00 บาท
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้น ม.4-ม.6 เล่มนี้ ประกอบด้วยสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเนื้อหาที่จะได้ศึกษา จะประกอบไปด้วยกลไกการรักษาสมดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ภูมิคุ้มกันของร่างกาย กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยจะแบ่งเนื้อหาแยกเป็นหน่วยการเรียนรู้ และภายในหน่วยก็จะแบ่งแยกย่อยเป็นเรื่องๆ
5
ราคา : 58.00 บาท
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เล่มนี้ ประกอบด้วยสาระที่ผู้เรียนต้องศึกษา 3 สาระ ได้แก่ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ และสาระที่ 8ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเนื้อหาสาระที่นักเรียนจะได้ศึกษาตามที่ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ประกอบไปด้วยเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง การศึกษาเกี่ยวกับโลก เอกภพ กาแล็กซี ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ ดาวเทียม และเทคโนโลยีสำรวจอวกาศโดยจะแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยการเรียนรู้ อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน ได้รับความรู้ตรงตามประเด็นในสาระการเรียนรู้แกนกลาง อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และได้รับความรู้ตรงประเด็นในสาระการเรียนรู้แกนกลาง เป็นสื่อที่สามารถใช้สอนได้จบภายใน 1 ภาคเรียน
6
ราคา : 52.00 บาท
7
ราคา : 65.00 บาท

ออกความเห็นกับ* หนังสือเรียน อญ. หลักสูตรแกนกลาง 51 วิทยาศาสตร์ (สำนักพิมพ์ อจท.)
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]