หนังสือเรียน อญ.51 และ ประกันคุณภาพ 51 ประวัติศาสตร์ สำนักพิมพ์ อจท.

หนังสือเรียน อญ.51 ประกันคุณภาพ 51 ประวัติศาสตร์ สำนักพิมพ์ อจท. - จาก Bookpoint.co.th 9786162030505 ประวัติศาสตร์ อญ.51 ป.1 ราคา 399786162030512

เรื่องโดย: คุณ แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 523 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 11/01/2011 13:42 หมวด : ต้องการขาย

หนังสือเรียน (อญ.51 และ ประกันคุณภาพ 51) ประวัติศาสตร์ (สำนักพิมพ์ อจท.)

หนังสือเรียน (อญ.51 และ ประกันคุณภาพ 51)  ประวัติศาสตร์ (สำนักพิมพ์ อจท.) - จาก Bookpoint.co.th  9786162030505 ประวัติศาสตร์ (อญ.51) ป.1 ราคา 399786162030512 ประวัติศาสตร์ ป.2 (ประกันคุณภาพ 51) ราคา 499786162030529 ประวัติศาสตร์ ป.3 (ประกันคุณภาพ 51) ราคา 499786162030536 ประวัติศาสตร์ (อญ.51) ป.4 ราคา 499786162030543 ประวัติศาสตร์ ป.5 (ประกันคุณภาพ 51) ราคา 499786162030550 ประวัติศาสตร์ ป.6 (ประกันคุณภาพ 51) ราคา 499786162030666 ประวัติศาสตร์ ม.1 (ประกันคุณภาพ 51) ราคา 72 9786162030673 ประวัติศาสตร์ไทย (อญ.51) ม.4-ม.6 ราคา 80 9786162030680 ประวัติศาสตร์สากล (อญ.51) ม.4-ม.6 ราคา 80  
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ โดยกดที่ Link ด้านล่างhttp://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_list&cat_id=767&v1=755&v2=767TEL : 083-988-3476 / 02-591-6212
แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) : 083-988-3476 E-mail : e-shop@bookpoint.co.th
บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด  100/64 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-591-6212แผนกธุรกิจออนไลน์ : 083-988-3476
 
1
ราคา : 80.00 บาท
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์สากล ม.4 - ม.6 เล่มนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้สำหรับการเรียนกรสอน วิชาประวัติศาสตร์ ระดับ ม.4 - ม.6 ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 ในสาระที่ 4 และเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย จึงได้จัดทำหนังสือออกเป็น 2 เล่ม คือ ประวัติศาสตร์ไทย 1 เล่ม และประวัติศาสตร์สากล 1 เล่ม สำหรับประวัติศาสตร์สากล เล่มนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้คือ เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วจะต้องสามารถ ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ททางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตก ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก วิเคราะหืเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เข้าสู่โลกปัจจุบัน วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธพลของประเทศในยุโรปไปยังอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย
2
ราคา : 80.00 บาท
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4 - ม.6 เล่มนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้สำหรับการเรียนกรสอน วิชาประวัติศาสตร์ ระดับ ม.4 - ม.6 ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 ในสาระที่ 4 และเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย จึงได้จัดทำหนังสือออกเป็น 2 เล่ม คือ ประวัติศาสตร์ไทย 1 เล่ม และประวัติศาสตร์สากล 1 เล่ม สำหรับประวัติศาสตร์ไทย เล่มนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้คือ เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วจะต้องสามารถตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ททางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย วิเคราห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน
3
ราคา : 72.00 บาท
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ซึ่งเมื่อเรียนแล้วผู้เรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป วิเคราะหืพัฒนาการของสุโขทัยในด้านต่างๆ วิเคราะห์อิธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย และสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 2551 ในสาระที่ 4 ของวิชาประวัติศาสตร์
4
ราคา : 49.00 บาท
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.6 เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม ในเล่ม ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยๆ 4 หัวข้อด้วยกัน คือ 1.เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย กำหนดระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ว่าเมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยแล้ว ต้องบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรข้อใดบ้าง 2.แนวคิดสำคัญ แก่นความรู้ที่เป็นความรู้ความเข้าใจ ติดตัวผู้เรียน 3. เนื้อหา ครบตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 นำเสนอเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น 4 กิจกรรม ซึ่งจะมีหลากหลาย แบ่งเป็น กิจกรรมนำสู่การเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรมรวบยอด
5
ราคา : 49.00 บาท
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.5 เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม ในเล่ม ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยๆ 4 หัวข้อด้วยกัน คือ 1.เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย กำหนดระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ว่าเมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยแล้ว ต้องบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรข้อใดบ้าง 2.แนวคิดสำคัญ แก่นความรู้ที่เป็นความรู้ความเข้าใจ ติดตัวผู้เรียน 3. เนื้อหา ครบตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 นำเสนอเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น 4 กิจกรรม ซึ่งจะมีหลากหลาย แบ่งเป็น กิจกรรมนำสู่การเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรมรวบยอด
6
ราคา : 49.00 บาท
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.4 เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม ในเล่ม ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยๆ 4 หัวข้อด้วยกัน คือ 1.เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย กำหนดระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ว่าเมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยแล้ว ต้องบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรข้อใดบ้าง 2.แนวคิดสำคัญ แก่นความรู้ที่เป็นความรู้ความเข้าใจ ติดตัวผู้เรียน 3. เนื้อหา ครบตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 นำเสนอเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น 4 กิจกรรม ซึ่งจะมีหลากหลาย แบ่งเป็น กิจกรรมนำสู่การเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรมรวบยอด
7
ราคา : 49.00 บาท
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม ในเล่ม ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยๆ 4 หัวข้อด้วยกัน คือ 1.เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย กำหนดระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ว่าเมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยแล้ว ต้องบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรข้อใดบ้าง 2.แนวคิดสำคัญ แก่นความรู้ที่เป็นความรู้ความเข้าใจ ติดตัวผู้เรียน 3. เนื้อหา ครบตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 นำเสนอเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น 4 กิจกรรม ซึ่งจะมีหลากหลาย แบ่งเป็น กิจกรรมนำสู่การเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรมรวบยอด
8
ราคา : 49.00 บาท
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.2 เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม ในเล่ม ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยๆ 4 หัวข้อด้วยกัน คือ 1.เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย กำหนดระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ว่าเมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยแล้ว ต้องบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรข้อใดบ้าง 2.แนวคิดสำคัญ แก่นความรู้ที่เป็นความรู้ความเข้าใจ ติดตัวผู้เรียน  3. เนื้อหา ครบตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 นำเสนอเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น  4 กิจกรรม ซึ่งจะมีหลากหลาย แบ่งเป็น กิจกรรมนำสู่การเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรมรวบยอด
9
ราคา : 39.00 บาท
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม ในเล่ม ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยๆ 4 หัวข้อด้วยกัน คือ 1.เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย กำหนดระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ว่าเมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยแล้ว ต้องบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรข้อใดบ้าง  2.แนวคิดสำคัญ แก่นความรู้ที่เป็นความรู้ความเข้าใจ ติดตัวผู้เรียน 3. เนื้อหา ครบตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 นำเสนอเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น  4 กิจกรรม ซึ่งจะมีหลากหลาย แบ่งเป็น กิจกรรมนำสู่การเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรมรวบยอด

ออกความเห็นกับ* หนังสือเรียน (อญ.51 และ ประกันคุณภาพ 51) ประวัติศาสตร์ (สำนักพิมพ์ อจท.)
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]