แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ราคา 185.00 บาท แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อ.บูรชัย ศิริมหาสาคร ISBN :

เรื่องโดย: คุณ แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 1319 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 10/01/2011 14:55 หมวด : ให้เช่า ให้กู้ ให้ยืม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง    ราคา 185.00 บาท แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อ.บูรชัย ศิริมหาสาคร ISBN : 974-439-080-8 BARCODE : 9789744390806 น้ำหนัก: 325 กรัม หมวด : ชุดปฏิรูปการเรียนสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ หนังสือชุดปฏิรูปการเรียรรู้สู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หนังสือ สำหรับเล่มที่ท่านกำลังศึกษาอยู่นี้เป็นเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้เป็นศูยน์กลาง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือชุดนี้จะมีส่วนช่วยให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ บูรชัย  ศิริมหาสาคร สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ( IDEA ) กระทรวงศึกษาธิการ
บทที่ 1     หลักการเขียนแผนการจักการเรียนรู้     13 แผนการจัดการเรียนรู้ คือ อะไร 14 แผนการจัดการเรียนรู้กับแปลนบ้านของสถาปนิก     15 แผนการจัดการเรียนรู้กับแผนที่ของนักเดินทาง  16 ความสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ต่อวิชาชีพครู   16 มีหลักอย่างไร ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  17
บทที่ 2  การเขียนสาระสำคัญในการจัดการเรียนรู้ 25  สาระสำคัญคืออะไร   26  สาระสำคัญ (Concept) กับเนื้อหา (Content) แตกต่างกันอย่างไร   28  สาระสำคัญมีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างไร    29  สาระสำคัญมีกี่ประเภท    33  สาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างไร    36  การเขียนสาระสำคัญแบบ 3 ค.  39      มีวิธีอย่างไรในการเขียนสาระสำคัญให้ถูกต้อง 40 จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา (สาระการเรียนรู้) และ สื่อ ในแผนการจัดการเรียนรู้  43
ตอนที่ 1     จุดประสงค์การเรียนรู้   45 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความสำคัญอย่างไร     45 จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ อะไร  45 จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา 3 H   49 มีวิธีการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างไร     50 การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้  53 ทำไม ต้องเขียนจุดประสงค์นำทางเป็นเชิงพฤติกรรม  53 การใช้เพื่อเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้ง 3 พิสัย   55 การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องเขียนให้ครอบครุมทั้ง 3 พิสัยหรือไม่     57 การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องสอดคล้องกับเนื้อหาหรือไม่ 58 สรุปวิธีการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 59
ตอนที่ 2    เนื้อหาวิชา (สาระการเรียนรู้)  60 การเขียนเนื้อหา(สาระการเรียนรู้) ในแผนการจัดการเรียนรู้  60 การเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 61
ตอนที่ 3    สื่อการเรียนการสอน (สื่อการเรียนรู้) 62 สื่อการเรียนการสอน คือ อะไร  62 สื่อการเรียนการสอนมีกี่ประเภท    62 การจำแนกสื่อตาม " กรวยประสบการณ์ " มาใช้ในการสอนได้อย่างไร 63 จะนำ " กรวยประสบการณ์ " มาใช้ในการสอนได้อย่างไร     66 สื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์อย่าไร ต่อผู้เรียน     68 มีหลักการอย่างไร ในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน   69
ตอนที่ 4    ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆในแผนการจัดการเรียนรู้     70
 
บทที่ 4     การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ     77 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ 78 ทักษะกระบวนการ คือ อะไร    79 แผนการจัดการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการมีรูปแบบอย่างไร 83 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการจะข้ามขั้นตอน หรือสลับขั้นตอนกันได้หรือไม่
 
บทที่ 5    ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ สู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  89 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ คือ อะไร     90 เพราะเหตุใด ครูจึงใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้   91 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ อะไร   92 หลักการ 3 ของ Child center คือ อะไร  94 สรุปแนวคิด หลักการ 3 ของ Child center   95 ระบวนการ 4 ของ Child center คือ อะไร   96 ตัวอย่างการนำกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  99  
 
บทที่ 6 จากยุทธศาสตร์การเรียนรู้ สู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  103 จากยุทธศาสตร์การเรียนรู้ สู่ยุทธวิธีในการสอน     105 กระบวนการสอน 6 ขั้นตอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   107 เพราะเหตุใด กระบวนการสอน 6 ขั้นตอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง    111 การบริหารเวลาในการจัดกิจกรรม ตามกระบวนการสอน 6 ขั้นตอน  115 ทำไม ไชลด์เซ็นเตอร์ จึงเป็นควายเซ็นเตอร์  117 การประเมินที่สอดคล้องกับแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   119 ตัวอย่างแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามทฤษฏี การเรียนรู้วิธีเรียนของ David A. Kolb.  121 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  122    - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    124 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   125 - กลุ่มสาระความรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     126 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   127 - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 128 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   130
 
บทที่ 7 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตามทฤษฏีการเรียนรู้วิธีเรียน Learning How to Learn ของ Davi A.Kolb  131 สรุปหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้   134 แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง "ตัวเรา (ชื่อของฉัน)" ชั้น อ.3 135 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาไทย
สาระที่ 4 หลัการใช้ภาษาเรื่อง " คำควบกล้ำ " ชั้นม.1-3  141 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 3 เรขาคณิต เรื่อง "รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสมมาตร" ชั้น ป.5 152 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 3 เรขาคณิต เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอก ชั้น ม.3    158 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ เรื่อง "แม่เหล็ก" ชั้น ป.3   165 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3    สารและสมบัติของสาร เรื่อง "การแพร่ของสาร" ชั้น ม.1   172 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่อง "ศีลห้า" ชั้น ม.2    180 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทย และกีฬาสากล เรื่อง"การวิ่งที่ถูกต้อง" ชั้น ป.4    187 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและป้องกันโรค เรื่อง "สีผสมอาหารจากพืชธรรมชาติ" ชั้น ป.5   193 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนนศิลป์ เรื่อง "การวาดเขียนหุ่นนิ่ง" ชั้น ม.4     201 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เรื่อง "ลักษณะการรำเบื้องต้น" ชั้น ป.4   211 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว     - งานประดิษฐ์ เรื่อง "การประดิษฐ์ของตกแต่ง" ชั้น ป.5-6    217 - งานบ้าน เรื่อง "การถนอมอาหาร" ชั้น ม.1-3     228 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียรรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร - ภาษาอังกฤษ เรื่อง "คำทักทาย" (Greeting)" ชั้น ป.1 241 - ภาษาจีนกลาง เรื่อง "คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกาย" ชั้น ป.1  250
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ ตาม Link ด้านล่างhttp://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_view&cat_id=314&v1=&v2=&v3=&v4=&product_id=56
 
แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) : 083-988-3476 E-mail : e-shop@bookpoint.co.th
 
บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด  100/64 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-591-6212แผนกธุรกิจออนไลน์ : 083-988-3476
 
54
ราคา : 120.00 บาท
นำเสนอวิธีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา, ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Procedures), ลักษณะและกระบวนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน, วิธีการเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับต่างๆ เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงานของหมวด/ฝ่าย/งาน, การเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับบุคคล (Work Instruction) ฯลฯ และแสดงคำอธิบายความสัมพันธ์ของมาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
55
ราคา : 120.00 บาท
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นความจำเป็นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 สถานศึกษาจำนวนมาก ได้ตื่นตัวที่จะดำเนินการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้มีคุณภาพตามาตรฐานที่กำหนด แต่ยังมีสถานศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง ที่ไม่มั่นใจว่า การบริหารจัดการหรือการพัฒนาโรงเรียนที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จะสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก หนังสือเล่มนี้ จึงได้นำเสนอลำดับขั้นตอนและวิธีการที่เป็นรูปธรรม ในการนำไปเป็นแนวทางบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักการของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
56
ราคา : 90.00 บาท
เป็นหนังสือที่ชมรมศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา องค์กรที่ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนารสร้างานวิชาการของศึกษานิเทศกื ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาการศึกษาไปสู่คุณภาพและมาตราฐานการศึกษา จนได้รับการประกันคุณภาพการศึกษา ชมรมศึกษานิเทศน์ กรมสามัญศึกษาขอขอบคุณ ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุกสิก ผู้เขียน และผู้เกี่ยวข้องจะสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือนี้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
57
ราคา : 90.00 บาท
นำเสนอหลักการและแนวคิดพื้นฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management), รูปแบบการดำเนินงานบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดคุณภาพของโรงเรียน การสำรวจตนเอง การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan) หรือธรรมนูญสถานศึกษา (School Charter) ฯลฯ และหลักการบริหารโรงเรียนกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
58
ราคา : 265.00 บาท
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการเขียนโครงงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกนนมการเรียนรู้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้วางยุทธศาสตร์ กำกับ แนะนำการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  สำหรับครูอาจารย์ หนัสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และสำหรับผู้ปกครองแล้ว จะทำให้เข้าใจถึงแนวทางการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ ในเรื่องของ แนวคิดของกิจกรรมโครงงาน หัวข้อของโครงงาน หัวใจในการทำโครงงาน ขั้นตอนการทำโครงงาน การประเมินโครงงานและอื่นๆ
59
ราคา : 185.00 บาท
นำเสนอหลักการเขียนแผนสอน ความสำคัญของแผนการสอนต่อวิชาชีพครู การเขียนสาระสำคัญในแผนการสอน การเขียนสาระสำคัญแบบ 3 ค. วิธีการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง 3 นิสัย การเขียนเนื้อหาในแผนการสอน การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการสอน สื่อการเรียนการสอน การจำแนกสื่อตามกรวยประสบการณ์ของเอ็ดการ์เดล หลักการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ รูปแบบแผนการสอนที่เน้นกระบวนการยุทธศาสตร์การเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการและกระบวนการของ Child Center การประเมินผลสอดคล้องกับแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตัวอย่างแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามทฤษฎีการเรียนรู้วิธีเรียนของ David A.Kolb

ออกความเห็นกับ* แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]