ชาเขียวญี่ปุ่น itoen

CD-คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางปี51-ประวัติศาสตร์ ม.1

เรื่องโดย: คุณ แผนกธุรกิจออนไลน์ ( ค้าปลีก) email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 638 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 14/06/2011 16:52 หมวด : ต้องการขาย

CD-คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางปี51-ประวัติศาสตร์ ม.1 function fbs click u location.href t document.title window.open

CD-คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางปี51-ประวัติศาสตร์ ม.1

Share
CD-คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางปี51-ประวัติศาสตร์ ม.1
ราคา 500.00 บาท | [ ดูตัวอย่างการสั่งซื้อ] [เงื่อนไขการสั่งซื้อ] [คำถามที่ลูกค้าอยากรู้]
ลด 10%
ไม่ใช่สมาชิก 450.00 บาท
Special Member 450.00 บาท
สมาชิกทั่วไป 450.00 บาท
หมวด : CD-คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางปี51-ประวัติศาสตร์-ป.1-ม.6
CD-คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางปี51-ประวัติศาสตร์ ม.1
Barcode : 7673012
ราคา 500.00 บาท 
น้ำหนัก 187.00 กรัม
หมวด : CD แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51
เนื้อหาครบถ้วน ตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามแนวทาง Backward Design และกำหนดเวลาเรียน ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 จัดกระบวนการเรียนรู้ หลากหลาย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ คุณลักษณะตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางปี 51 มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ แก่ผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี วัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครอบคลุมความรู้ ด้านทักษะ กระบวนการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำเป็นรูปแบบเอกสารที่สามารถ print ออกมาเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวก

สารบัญ
- คำอธิบายรายวิชา
- โครงสร้างรายวิชา
- ตารางโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
-  แผนการเรียนรู้ที่ 1  การนับและการเปรียบเทียบศักราช
-  แผนการเรียนรู้ที่ 2  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  วิธีการทางประวัติศาสตร์
-  แผนการเรียนรู้ที่ 3  วิธีการทางประวัติศาสตร์ (1)
-  แผนการเรียนรู้ที่ 4  วิธีการทางประวัติศาสตร์ (2)
  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย
- แผนการเรียนรู้ที่ 5  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
- แผนการเรียนรู้ที่ 6  พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณ
  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
- แผนการเรียนรู้ที่ 7  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
- แผนการเรียนรู้ที่ 8  การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย
  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แผนการเรียนรู้ที่ 9  พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1)
- แผนการเรียนรู้ที่ 10  พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2)
  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แผนการเรียนรู้ที่ 11 แหล่งอารยธรรมและมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แผนการเรียนรู้ที่ 12 อิทธิพลของอารยธรรมในดินแดนโบราณต่อพัฒนาการของไทย

 เปิดอ่าน 241 ครั้ง ล่าสุด 14 มิถุนายน 2554 16:50:57
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คำนำ และ สารบัญ
คำอธิบายรายวิชา
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ดูตัวอย่างหนังสือเสมือนจริงและสั่งซื้อได้ที่
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/mainb.php?url=product_viewb&cat_id=924&v1=&v2=&v3=&v4=&product_id=10886
 
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ : แผนกธุรกิจออนไลน์ ( ค้าปลีก)
TEL : 083-988-3476 / 02-960-1799/ E-mail : e-shop@bookpoint.co.th
 
บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด
อาคารบุ๊คพอยท์ เมืองทองธานี  497 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเหมายเลขโทรศัพท์ 02-960-1799,02-583-5425 
โทรสารอัตโนมัติ  02-960-1795 

ออกความเห็นกับ* CD-คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางปี51-ประวัติศาสตร์ ม.1
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]
ออกแบบเว็บไซต์ Hosting หางาน แปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น