CD-Rom คู่มือครู วิทยาศาสตร์ ป.4 พืชรอบตัวเรา สัตว์น่ารัก และอื่นๆ

จำนวนคนดู 890 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : แผนกธุรกิจออนไลน์(ค้าปลีก): อีเมลล์ติดต่อ : e-shop@bookpoint.co.th
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 วิทยาศาสตร์ ป.4 function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;} html .fb_share_button { display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; height:15px; border:1px solid #d8dfea; background:url(http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z39E0/hash/ya8q506x.gif) no-repeat top right; } html .fb_share_button:hover { color:#fff; border-color:#295582; background:#3b5998 url(http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z39E0/hash/ya8q506x.gif) no-repeat top right; text-decoration:none; } Share ราคา 400.00 บาท | [ ดูตัวอย่างการสั่งซื้อ] [เงื่อนไขการสั่งซื้อ] [คำถามที่ลูกค้าอยากรู้] CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 วิทยาศาสตร์ ป.4 
Barcode : 7478001 
ราคา 400.00 บาท 
น้ำหนัก 187.00 กรัม
หมวด : CD แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51 เนื้อหาครบถ้วน ตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามแนวทาง Backward Design และกำหนดเวลาเรียน ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 จัดกระบวนการเรียนรู้ หลากหลาย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ คุณลักษณะตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางปี 51 มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ แก่ผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี วัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครอบคลุมความรู้ ด้านทักษะ กระบวนการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำเป็นรูปแบบเอกสารที่สามารถ print ออกมาเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวก
- คำชี้แจง  พิเศษ 3
- คำอธิบายรายวิชา  พิเศษ 41
- โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ พิเศษ 42 พืชรอบตัวเรา 1-78
- แผนการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างของพืช 6
- แผนการเรียนรู้ที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช 25
- แผนการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างอาหารของพืช 42
- แผนการเรียนรู้ที่ 4 การตอบสนองของพืช 61 สัตว์น่ารัก 79-102
- แผนการเรียนรู้ที่ 5 สัตว์มีการตอบสนอง 83 ดินในท้องถิ่นของเรา 103-135
- แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้เรื่องของดิน 108 พลังงานแสง 136-200
- แผนการเรียนรู้ที่ 7 แสงกับการมองเห็น 141
- แผนการเรียนรู้ที่ 8 เซลล์สุริยะ 170
- แผนการเรียนรู้ที่ 9 การกระจายแสงขาว 185 จักรวาลและอวกาศ 201-222
- แผนการเรียนรู้ที่ 10 ระบบสุริยะ 205 ภาคผนวก  223-268
- โครงการเสนอแนะ 224
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 226
- การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมาตรฐาน O-NET 237
- ความสำคัญและหลักการของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 239

...................................................
การสั่งซื้อ CD ทาง e-mail
กรุณา e-mail มาที่ e-shop@bookpoint.co.th แจ้งรายละเอียด
1. ชื่อ - นามสกุล ผู้สั่งซื้อ
2. ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
3. CD ที่ท่านต้องการ
ค่า CD 1 แผน รวมค่าจัดส่งแบบด่วนพิเศษ EMS เป็นเงิน 430.00   โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกสิกรไทย
สาขา : สำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด
เลขที่บัญชี : 593-2-040-10-9 แจ้งการโอนเงิน โทร 083-988-3476
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ e-mail แล้วจะทำใบสั่งซื้อและส่งไปให้ทางทาง e-mail ของท่าน และเมื่อท่านแจ้งการโอนเงิน เราจะจัดส่ง CD ให้ท่านต่อไป   มุมหนังสือคู่มือครู แผนการสอน หลักสูตรแกนกลาง 51 ทุกสาระวิชา หนังสือวิชาการมากมาย
website : http://teacher.bookpoint.co.th แผนกธุรกิจออนไลน์(ค้าปลีก):083-988-3476
E-mail:e-shop@bookpoint.co.th   บริษัทบุ๊คพอยท์จำกัด
อาคารบุ๊คพอยท์เมืองทองธานี
497ถนนบอนด์สตรีทตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120
หมายเลขโทรศัพท์02-960-1799,02-583-5425โทรสาร02-960-1795
แผนกธุรกิจออนไลน์:083-988-3476 สนใจมาซื้อที่บริษัทดูแผนที่ได้โดยกดLinkด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/contact-BP-SUKO.htm

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น