ชาเขียวญี่ปุ่น itoen

CD-Rom คู่มือครู วิทยาศาสตร์ ป.4 พืชรอบตัวเรา สัตว์น่ารัก และอื่นๆ

เรื่องโดย: คุณ แผนกธุรกิจออนไลน์(ค้าปลีก): email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 671 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 18/11/2011 10:30 หมวด : ต้องการขาย

CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 วิทยาศาสตร์ ป.4 function fbs click u location.href t document.title window.open

CD-Rom คู่มือครู วิทยาศาสตร์ ป.4 พืชรอบตัวเรา สัตว์น่ารัก และอื่นๆ

Share
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 วิทยาศาสตร์ ป.4
ราคา 400.00 บาท | [ ดูตัวอย่างการสั่งซื้อ] [เงื่อนไขการสั่งซื้อ] [คำถามที่ลูกค้าอยากรู้]
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 วิทยาศาสตร์ ป.4 
Barcode : 7478001 
ราคา 400.00 บาท 
น้ำหนัก 187.00 กรัม
หมวด : CD แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51
เนื้อหาครบถ้วน ตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามแนวทาง Backward Design และกำหนดเวลาเรียน ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 จัดกระบวนการเรียนรู้ หลากหลาย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ คุณลักษณะตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางปี 51 มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ แก่ผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี วัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครอบคลุมความรู้ ด้านทักษะ กระบวนการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำเป็นรูปแบบเอกสารที่สามารถ print ออกมาเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวก

- คำชี้แจง  พิเศษ 3
- คำอธิบายรายวิชา  พิเศษ 41
- โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ พิเศษ 42
พืชรอบตัวเรา 1-78
- แผนการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างของพืช 6
- แผนการเรียนรู้ที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช 25
- แผนการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างอาหารของพืช 42
- แผนการเรียนรู้ที่ 4 การตอบสนองของพืช 61
สัตว์น่ารัก 79-102
- แผนการเรียนรู้ที่ 5 สัตว์มีการตอบสนอง 83
ดินในท้องถิ่นของเรา 103-135
- แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้เรื่องของดิน 108
พลังงานแสง 136-200
- แผนการเรียนรู้ที่ 7 แสงกับการมองเห็น 141
- แผนการเรียนรู้ที่ 8 เซลล์สุริยะ 170
- แผนการเรียนรู้ที่ 9 การกระจายแสงขาว 185
จักรวาลและอวกาศ 201-222
- แผนการเรียนรู้ที่ 10 ระบบสุริยะ 205
ภาคผนวก  223-268
- โครงการเสนอแนะ 224
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 226
- การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมาตรฐาน O-NET 237
- ความสำคัญและหลักการของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 239

...................................................
การสั่งซื้อ CD ทาง e-mail
กรุณา e-mail มาที่ e-shop@bookpoint.co.th
แจ้งรายละเอียด
1. ชื่อ - นามสกุล ผู้สั่งซื้อ
2. ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
3. CD ที่ท่านต้องการ
ค่า CD 1 แผน รวมค่าจัดส่งแบบด่วนพิเศษ EMS เป็นเงิน 430.00
 
โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกสิกรไทย
สาขา : สำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด
เลขที่บัญชี : 593-2-040-10-9
แจ้งการโอนเงิน โทร 083-988-3476
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ e-mail แล้วจะทำใบสั่งซื้อและส่งไปให้ทางทาง e-mail ของท่าน และเมื่อท่านแจ้งการโอนเงิน เราจะจัดส่ง CD ให้ท่านต่อไป
 
มุมหนังสือคู่มือครู แผนการสอน หลักสูตรแกนกลาง 51 ทุกสาระวิชา หนังสือวิชาการมากมาย
website : http://teacher.bookpoint.co.th
แผนกธุรกิจออนไลน์(ค้าปลีก):083-988-3476
E-mail:e-shop@bookpoint.co.th
 
บริษัทบุ๊คพอยท์จำกัด
อาคารบุ๊คพอยท์เมืองทองธานี
497ถนนบอนด์สตรีทตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120
หมายเลขโทรศัพท์02-960-1799,02-583-5425โทรสาร02-960-1795
แผนกธุรกิจออนไลน์:083-988-3476
สนใจมาซื้อที่บริษัทดูแผนที่ได้โดยกดLinkด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/contact-BP-SUKO.htm

ออกความเห็นกับ* CD-Rom คู่มือครู วิทยาศาสตร์ ป.4 พืชรอบตัวเรา สัตว์น่ารัก และอื่นๆ
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]
ออกแบบเว็บไซต์ Hosting หางาน แปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น