PORTFOLIO กับการศึกษาไทย

จำนวนคนดู 515 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) อีเมลล์ติดต่อ : e-shop@bookpoint.co.th
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

PORTFOLIO กับการศึกษาไทย
อ.บูรชัย ศิริมหาสาคร
ISBN : 974-439-011-5
BARCODE : 9789744390110
น้ำหนัก: 170 กรัม
หมวด : ชุดแฟ้มพัฒนาผลงานวิชาชีพครู หนังสือชุด "การพัฒนาวิชาชีพครู" จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง แฟ้มผลงานครู เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ เพื่อทำผลงานวิชาการขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์  3ระดับ  8-9 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรา 50  และเพื่อประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา53 ของ พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติพ.ศ 2542  และเพื่อใช้ประกอบการพิจรณษความดีความชอบประจำปี   หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด  7 เล่ม ดังนี้  
1.Portflio กับการศึกษาไทย
2.แนวคิดทฤษฎีของแฟ้มผลงานครู
3.วิธีการจัดทำแฟ้มพัฒนางานของก.ค.
4.วิธีการเขียน Folio รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน
5.วิธีการจัดทำแฟ้มผลงานวิชาชีพครูเล่ม  1 ข้อมูลส่วนบุคคล
6.วิธีการจัดทำแฟ้มผลงานวิชาชีพครูเล่ม 2 ผลงานวิชาการ(นวัตกรรมการสอน)
7.วิธีการจัดทำแฟ้มผลงานวิชาชีพครูเล่ม3ผลงานที่สนับสนุนงานวิชาการ(โครงการต่างๆ)
สำหรับหนังมือที่ท่านกำลังศึกษานี้เป็นเล่มที่  1 เรื่อง Potflio กับการศึกษาไทยในแต่ละเล่มมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ในตัวเองแต่ถ้าได้ศึกษาครบทั้ง  7 เล่มจะได้ความรู้เรื่องการจัดทำแฟ้มผลงานครูอย่างครบวงจรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้คงมีส่วนช่วยให้ครูได้พัฒนาไปสู่การเป็นครูมืออาชีพที่แท้จริงตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา   
 
นายบูรชัย ศิริมหาสาคร  
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (IDEA)กระทรวงศึกษาธิการ 
สารบัญ
บทที่ 1 ความเป็นมาของ Portflio  1 ความหมายท้วไปของ Portflio-2
คำแปลของ  Portflio-6
Portflio ไม่ใช่แฟ้มเอกสารเพียงอย่างเดียว-7
Portflio หรือกระเป๋าหนังสีดำ-7
สรุปความหมายของ Portflio-9
ชื่อเรียกของ Portflio ในต่างประเทศ -9
ความเป็นมาของPortflio -11
Portflio กับวงการศิลปะ -12
กระบวนการทำงานPortflio ของศิลปิน -14

บทที่ 2  การนำPortflio ไปใช้ในวงการต่างๆ -17 Portflio กับการประเมินตามสภาพจริง -18
Portflio กับการทำงานแบบมืออาชีพ-21
Portflio กับวงการโฆษณา - 22
Portflio กับ Catalog-23
Portflio กับอาชีพนางแบบ - 23
Portflio กับอาชีพนักร้อง- 29
Portflio กับธุรกิจในโลกแห่งอนาคต-31
การเตรียมเด็กให้รู้จักกับโลกของ Portflio-32
Portflio กับวงการศึกษา-34
Portflio กับการศึกษาของสหรัฐอเมริกา-34
Portflio กับพหุปัญญา -36
Portflio กับมาตราฐานในการพัฒนานักเรียน (Benchmarks)-39
ตัวอย่างผลการเรียนชั้น ม.8 ของจักรพันธุ์ โปษยะกฤติ-41
พหุปัญญากับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง -43
Portflio กับแฟ้มผลงานนักรียน-44
ทำ  Portflio โดยไม่มี "แฟ้มผลงาน" ได้หรือไม่-45

บทที่ 3 Portflio กับแฟ้มผลงานนักเรียน -51 ความเป็นมาของ   Portflio ในวงการศึกษาไทย-52
ความเป็นมา   Portflio ในวงการศึกษาไทย-54
จุดประสงค์ของการทำแฟ้มผลงานนักเรียน-64
หลักการของ Portflio -65
ประเภทของแฟ้มผลงานนักเรียน-68
โครงสร้างของแฟ้มผลงานนักเรียน-71
ลักษณะของผลงานนักเรียน-76       
การจำแนกประเภทของผลงานตามลักษณะธรรมาชาติของวิชา - 79 
วิจุดเริ่มต้นสำหรับนักเรียนในการทำแฟ้มผลงานนักรียน-80
Portflio กับการประเมิณผลชั้นอนุบาลศึกษา-82

บทที่ 4  Portflio กับ พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 -85 Portflio กับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง-86
กระบวนทัศน์เก่า  : การศึกษาที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง -86
กระบวนการทัศน์ใหม่  : การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง-88
วิธีการประเมิณที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน-91
Portflio กับมาตรา 22 และมาตรา 26 -92
Portflio กับการปรเมิณมาตราฐานการศึกษา-94
Portflio กับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู -99    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ ตาม Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_view&cat_id=314&v1=&v2=&v3=&v4=&product_id=31   แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) : 083-988-3476
E-mail : e-shop@bookpoint.co.th   บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด 
100/64 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-591-6212
แผนกธุรกิจออนไลน์ : 083-988-3476   57 9789748541907 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ราคา : 90.00 บาท นำเสนอหลักการและแนวคิดพื้นฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management), รูปแบบการดำเนินงานบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดคุณภาพของโรงเรียน การสำรวจตนเอง การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan) หรือธรรมนูญสถานศึกษา (School Charter) ฯลฯ และหลักการบริหารโรงเรียนกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 58 9789744390417 การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ราคา : 265.00 บาท หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการเขียนโครงงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกนนมการเรียนรู้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้วางยุทธศาสตร์ กำกับ แนะนำการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  สำหรับครูอาจารย์ หนัสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และสำหรับผู้ปกครองแล้ว จะทำให้เข้าใจถึงแนวทางการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ ในเรื่องของ แนวคิดของกิจกรรมโครงงาน หัวข้อของโครงงาน หัวใจในการทำโครงงาน ขั้นตอนการทำโครงงาน การประเมินโครงงานและอื่นๆ 59 9789744390806 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ราคา : 185.00 บาท นำเสนอหลักการเขียนแผนสอน ความสำคัญของแผนการสอนต่อวิชาชีพครู การเขียนสาระสำคัญในแผนการสอน การเขียนสาระสำคัญแบบ 3 ค. วิธีการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง 3 นิสัย การเขียนเนื้อหาในแผนการสอน การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการสอน สื่อการเรียนการสอน การจำแนกสื่อตามกรวยประสบการณ์ของเอ็ดการ์เดล หลักการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ รูปแบบแผนการสอนที่เน้นกระบวนการยุทธศาสตร์การเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการและกระบวนการของ Child Center การประเมินผลสอดคล้องกับแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตัวอย่างแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามทฤษฎีการเรียนรู้วิธีเรียนของ David A.Kolb 60 9789744390509 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ราคา : 265.00 บาท หนังสือเล่มนี้ ครูและอาจารย์สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งจะใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณ๊ตัวอย่าง ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพะฒนาวินัย รวมทั้งมีชุดกิจกรรมกรณีศึกษา มีแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน พร้อมแนวตอบกิจกรรม เพื่อเป็นคู่มือในการจัดการเรียนการาสอน 61 9789744390240 วิธีการจัดทำแฟ้มพัฒนางาน ก.ค. ราคา : 120.00 บาท นำเสนอเกี่ยวกับแฟ้มพัฒนางานของ ก.ค. ในด้านต่างๆ เช่น วิกฤตศรัทธาต่อวิชาชีพครูในประเทศไทย ความหมายของแฟ้มพัฒนางานของ ก.ค. โครงสร้างแฟ้มผลงานของ ก.ค. โครงสร้างของแฟ้มพัฒนางานของ ก.ค. NTQ กับการประเมินแฟ้มพัฒนางานของ ก.ค. เกณฑ์การประเมินผลงานตามระดับคุณภาพของครู (NTQ)  Child Center กับ NTQ ของ ก.ค.  ตัวอย่าง NTQ การสอน  NTQ กับการประเมินด้วยรูบริค  การใช้แฟ้มผลงานครูเพื่อพัฒนาครูตามแนวทางของ ก.ค. และหลักเกณฑ์การประเมินครูตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มพัฒนางาน 62 9789744390110 PORTFOLIO กับการศึกษาไทย ราคา : 90.00 บาท นำเสนอความเป็นมาของ Portfolio, ความหมายของ Portfolio, การนำ Portfolio ไปใช้ในวงการต่างๆ, Portfolio กับแฟ้มผลงานนักเรียน, ความเป็นมาของ Portfolio กับการศึกษาไทย, จุดประสงค์ของการจัดทำแฟ้มผลงานนักเรียน, หลักการของ Portfolio, ประเภทของแฟ้มผลงาน, โครงสร้างของแฟ้มผลงานนักเรียน, ข้อเสนอแนะในการจัดทำแฟ้มผลงานนักเรียนและPortfolio กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น