• เว็บไซต์ หาอะไร.com ให้บริการลงประกาศโฆษณา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่ระบุ โดยประกาศ/ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานอย่างเคร่งครัด
 • หาอะไร.com ไม่อนุญาตให้มีการลงประกาศ / แสดงความคิดเห็นใดๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใด
  • เข้าข่ายหลอกลวง มิจฉาชีพ
  • เข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคล / หมิ่นประมาท
  • เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ / ทรัพย์สินทางปัญญา
  • เข้าข่ายเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร
  • ละเมิดกฎหมายอื่นใด ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย
  • ใช้ข้อความ, รูปภาพ หรือสื่ออื่นใดที่ไม่เหมาะสม
  • ลงประกาศงาน/แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ หาอะไร.com ในลักษณะของการลงประกาศ/ความคิดเห็น (โพสต์) ต่อเนื่อง, อันเป็นการเพิ่มภาระให้ระบบโดยรวมของเว็บไซต์ และเป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ
 • เว็บไซต์ หาอะไร.com ให้บริการลงประกาศโฆษณา ซื้อ ขาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่ระบุ แก่สาธารณะ
  อนึ่ง ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หาอะไร.com อันเกิดจากการลงประกาศโดยผู้ใช้ ถือเป็นเนื้อหาที่ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการรับสารด้วยตนเอง
  เว็บไซต์ หาอะไร.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ประกาศ/มีการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์แห่งนี้โดยผู้ใช้งานอื่นๆ ในทุกกรณี, อนึ่ง เว็บไซต์ หาอะไร.com ยินดีให้ความร่วมมือในการพิจารณาคำร้องแจ้งลบประกาศ/การแสดงความคิดเห็น หากการประกาศดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดสิทธิ์หรือละเมิดข้องตกลงการใช้งานเว็บไซต์ และอาจดำเนินการระงับการแสดงผลข้อมูลดังกล่าวหากพบว่ามีการละเมิดจริง
 • ในการใช้บริการเว็บไซต์ หาอะไร.com , ให้ถือว่าผู้สมัครใช้บริการเพื่อการลงประกาศโฆษณา และ/หรือแสดงความคิดเห็น ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ หาอะไร.com นี้ และยืนยันว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด
 • หากพบข้อร้องเรียน/แจ้งลบประกาศ/ความคิดเห็นใดๆ หรือเจ้าหน้าที่ หาอะไร.com ตรวจพบการใช้งานที่ละเมิดข้อตกลงการใช้งานข้อหนึ่งข้อใด ในเว็บไซต์ หาอะไร.com, เจ้าหน้าที่ หาอะไร.com จะดำเนินการพิจารณา และอาจดำเนินการดังต่อไปนี้โดยสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (อาจดำเนินการมากกว่า 1 ข้อ)
  • ระงับประกาศ/ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม, ถูกร้องเรียน หรือตรวจพบว่าไม่เหมาะสม/ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน ทั้งนี้ อาจดำเนินการพิจารณาระงับประกาศ/ความคิดเห็นอื่นๆ ของผู้ใช้เดียวกันบางส่วน/ทั้งหมด
  • ระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับประกาศ/ความคิดเห็นที่ถูกระงับ
  • ปิดกั้นข้อมูล/เนื้อหาที่อาจเกี่ยวข้อง/คล้ายคลึง กับประกาศ/ความคิดเห็นที่ถูกระงับ
  อนึ่ง การตัดสินใจดำเนินการของเจ้าหน้าที่ หาอะไร.com ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เว็บไซต์ หาอะไร.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ หาอะไร.com โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า